Genealogie familie Van Wely / Van Welie

 

Literatuuroverzicht

 

Op internet is veel te vinden, maar lang niet alles! Voor een genealogisch onderzoek zult u na het internet doorzocht te hebben ook zelf in boeken en archieven moeten duiken om de verkregen informatie te controleren (vaak worden daarbij fouten op internet aangetroffen) en om nieuwe vondsten te doen. Hieronder geef ik enige literatuur die bij mijn onderzoek van pas kwam. Sommige boeken en tijdschriften zijn ook op CD of DVD verschenen, hetgeen het voordeel biedt dat ze elektronisch doorzoekbaar zijn.


Genealogie
en heraldiek

Geldersen gezocht, gids voor stamboomonderzoek in Gelderland, P. van Wissing, Arnhem/Den Haag, 1996, 1999Monumenta van A. van Buchel, Het Utrechts Archief
Genealogie Van Wely, door Dr. H.A. van Wely, L.L.C. van Wely, Dr. Daniël van Wely en Anth. van Wely, Scheveningen, 1951
De Gelderse Leeuw, jubileumboek 1916-1991 van de Groep Gelderland van het KNGGW, Arnhem, 1992.
Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten. M.A. Rhede van der Kloot, R.N.G.M. Baer en V.J.G. Beelaerts van Blokland, Van Stockum ´s-Gravenhage, 1887-1892    
Historische Naamindex Rivierenland, werkgroep Betuwe Bestand (op CD)
Bronnenpublicaties van de Indische Genealogische Vereniging (ook op CD)
Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland, Mr P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr J. Belonje (ook op CD)
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, Indische Historische Vereniging (ook op CD)Grafzerken in Gelderland. R.T. Muschert
De ridderschap van de Veluwe, of Geschiedenis der Veluwsche jonkers. W.J. baron d´Ablaing van Giessenburg, ´s-Gravenhage, Nijhoff, 1859 (ook op CD)
De Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen. W.J. baron d´Ablaing van Giessenburg, ´s-Gravenhage, Nijhoff, 1899. (ook op CD)
Armorial général, contenant la description des armoiries des familles nobles et patriciennes de l'Europe, précédé d'un dictionnaire des termes du blasonmorial général, contenant la description des armoiries des familles nobles et patriciennes de l'Europe, précédé d'un dictionnaire des termes du blason, J.B. Rietstap, 1861, 1884, 1887 (ook op DVD)
Illustrations to the Armorial Général by J.B. Rietstap, Rolland, V. en H.V., 1903-1926 (ook op DVD)
Wapenboek van den Nederlandschen Adel, J.B. Rietstap, Groningen, 1883-1887 (ook op CD)
Handboek der Wapenkunde, C. Pama, Leiden, 1943
Heraldiek, H. Rottier en M. van de Cruys, Leuven, 2006
Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën, A.A.Vorsterman van Oijen, Groningen, 1885-1890 (ook op CD)
Wapenboek van veele Edele Nederlandse Families en van andere in 4 quartieren gesteld met de wapens in couleuren, J.M. de Lange, ca 1700, collectie CBG.
Wapenboek Vereniging Veluwse Geslachten, A.C. Zeven (op CD)
Wapenboek Gelre, Heraut Claes Heinenzoon. ca 1400, collectie Koninklijke Bibliotheek Brussel.
Album Amicorum Johan van Lynden, ca 1556, collectie Van Batenborgh Stichting
Monumenta passim in templis ac monasteriis Trajectinae urbis atque agri inventa, A. van Buchel, collectie Het Utrechts Archief (ook op internet)
Inscriptiones monumentaque in templis et monasteriis Belgicis inventa, A. van Buchel collectie Het Utrechts Archief (ook op internet)
Monumenta quaedam sepulcralia et publica, A. van Buchel collectie Het Utrechts Archief (ook op internet)


Inventarissen archieven e.d.

Registers op de leenactenboeken van het vorstendom Gelre en Graafschap (ook op CD): Alle de 14 boeken van de Geldersse Geschiedenissen: van ´t begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien / getrochen meerendeels uyt de Latynsse werken van Joh. Is. Pontanus; vert. uyt het latijn allesins vergroot” door Arend van Slichtenhorst, Arnhem, 1654
- Het Kwartier van Nijmegen, Zutphen, Gouda Quint, Arnhem, 1924.
- Het kwartier van Arnhem, Gouda Quint, Arnhem, 1904.
- Het Overkwartier, Gouda Quint, Arnhem, 1907.
Stichtsche, Gaarbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland, Arnhem, 1907.
Register op de lenen van het huis Bergh, Gouda Quint, Arnhem, 1929.
Repertorium op de lenen van Culemborg (manuscript Rijksarchief Gelderland)
Repertorium op de lenen van de Hofstede Dussen, 1356-1671 door J.C.Kort
Repertorium op de lenen van Gaasbeek, Dr J.C. Kort, Hilversum, 2001
Repertorium op de lenen van het huis Hemmen (manuscript Rijksarchief Gelderland)
Repertorium op de lenen van de Hofstede Hagestein in het Land van Heusden (1262-1797), J.C. Kort
Protocollen op de akten van bezwaar van het kerspel Hien en Dodewaard gepasseerd door de rechtbank van Kesteren, 1660-1740; Osenvorenreeks Historische Kring Kesteren e.o.
De stadsrekeningen van Arnhem, W. Jappe Alberts, Groningen, 1967-1971
De stadsrekeningen van Deventer, G.M. de Meyer, Groningen, 1971
De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287, J.W.J. Burgers en E.. Dijkhof, ilvesum, 1995
De stadsrekeningen van Nijmegen 1382-1543, H.D.J. van Schevickhaven en J.C.J. Kleijntjens SJ, Nijmegen, 1910
Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810, Dr J.A. Schimmel, Tilburg, 1966
Schatting van den lande van Gelre voor het Overkwartier en de Betuwe van 1369, naar het oorspronkelijke handschrift in het Staatsarchief te Dusseldorp. P.N. van Doornik, Haarlem, 1903
Osenvorenreeks (regesten archiefstukken), Historische Kring Kesteren en omgeving
Kroniek van het Historisch Genootschap, Utrecht, 1850, lijst van overgeleverde brieven in het bezit der Heren van Wisch
Cartularium van het O.L. Vrouwenklooster te Renkum 1383-1609, Vereniging Gelre nr 41, 1992
Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel, 4e gedeelte, 1456-1496, Zwolle , 1865
Het Oud Archief der Gemeente Nijmegen, 1960
Inventaris van het oud archief van het kasteel Ampsen, P.N. Doornick, Haarlem, 1897
Het archief van het huis Bergh, Mr A.P. van Schilfgaarde, Thieme, 1932
Het archief der abdij te Dikninge, J.G.C. Joosting, Leiden, 1906
Inventaris archief Polderdistrict Overbetuwe, J.A. Schimmel, Zoetermeer, 1995
Inventaris van het archief van de weeskamer Delft , Regionaal Historisch Centrum Delft
Oud archief van de Gemeente Zutphen, 3e stuk, regesten van brieven, M.M. Doorninck- Hoogenraad en W. Zondervan
Oud archief Arnhem door Mr. Jhr. D.P.M. Graswinckel, ’s-Gravenhage, 1935
Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa, A.S. de Blécourt en E.M. Meijers, Haarlem, 1929
Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen, Stichting IJsselacademie, Kampen, 1998


Geschiedenis

Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen, deel XXXI in de serie Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, Johanna Maria van Winter, Wolters Groningen, 1962.Het Hertogdom Gelre
Das Cistercienserinnen Kloster Grafenthal, R. Scholten, Kleve, 1899.
Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd. I.A. Nijhoff,  Arnhem, 1833.
De geschiedenis van Gelderland 1492-1795,  door J.J. Poelhekke, G.J. Mentink, W. Jappe Alberts en H.K. Roessingh, Zutphen, 1975
Het Hertogdom Gelre, diverse auteurs, Utrecht, 2003
Alle de 14 boeken van de Geldersse Geschiedenissen: van ´t begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien / getrochen meerendeels uyt de Latynsse werken van Joh. Is. Pontanus; vert. uyt het latijn allesins vergroot” door Arend van  Slichtenhorst, Arnhem, 1654
Kruiend door de Betuwe, Historische Kring Kesteren en Omstreken, Kesteren , 1997
Geschiedenis van het Land van Maas en Waal. H. van Heiningen, Zaltbommel, 1965
Tussen Maas en Waal, 650 jaar geschiedenis van mensen en wateren, H. van Heiningen, 1972
Gendt 750 jaar stadsrechten, 1983
Het Gelderse Rivierengebied, ontstaan, geschiedenis, cultuur, A. Bijl, Ared Datema Instituut, Kesteren, 2007
De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het kwartier van Nijmegen. A.J. Maris, Den Haag, 1939
Nederlandsche Monumenten: De Betuwe, SDU, 1968
De ambtsman in het kwartier van Nijmegen ca 1250-1543, Jan Kuys, Gerard van Noodt Instituut, Nijmegen, 1987
Memoryen ofte Cort-Verhael der gedenckwaerdichste so kerckelicke als weltlicke gheschiedenissen”, Baudartius, Arnhem, 1624-1625
Codex diplomaticus Neerlandicus, Historisch Genootschap


Overige

25 jaren Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen, D.J.G. Buuren, Arnhem, 1965
Mooi Gelderland, Handboek Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen, 2003 Nieuw Biografisch Woordenboek
Huizen in Nederland, Amsterdam, R. Meinschke e.a., Zwolle, 1995
Algemeen adresboek Nederland en Indië, 1920 (ook op CD)Sententie op de moord van Jan van Wely, 1616, coll. het Haags Archief)
Adresboek der Stad Amsterdam 1855 (ook op CD)
De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië, M.E. van Opstall, Werken Linschoten -Vereeniging deel LXXIII, 1972
Sententie by den Hove van Hollandt ghewesen, over de grouvvelijcke moort begaen aenden persoon van Ian van VVely [...]. Ghepronunchieert ende gheexecuteert den sesthiensten mey 1616
Van Rensselaer Bowier manuscripts, A.J.F. van Laer:, Albany, 1908
Beschrijvinghe van de Voyagie om den Ganschen Aerdtkloot, gedaan onder ´t beleyd van den admirael Jacques l´Hermite ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham in de jaren 1623, 1624 ende 1625, Amsterdam, 1631; herdruk Werken Linschoten-Vereeniging deel LXV, 1965
Op jacht naar Spaans Zilver, Het journaal van Willem van Brederode, Hilversum, 2008
De Reis van Mahu en de Cordes door de Straat van Magalhaes naar Zuid-Amerika en Japan, 1598-1600, F.C.Wieder, Werken Linschoten-Vereeniging deel XXI, 1923
Historisch Verhael,alder ghedenckweerdichste geschiedenissen die in Europa.. voorgevallen sijn, N.J. van Wassenaer en B. Lampe, Amsterdam, 1622-1635
Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Oscar Gelderblom, Hilversum, 2000
Hudson-Mohawk Genealogical and Family Memoirs, Cuyler Reynolds, New York: Lewis Historical Publishing Company, 1911
Beverwijck, a Dutch Village on the American Frontier, J. Venema, Hilversum/Albany, 2003
Kiliaen van Rensselaer (1586-1643) Designing a New World. J. Venema, Hilversum, 2010
Hendrick Goltzius, Tekeningen, schilderijen en prenten, blz. 255; Huigen Leeflang en Ger Luiten; Waanders Uitgevers, Zwolle, 2003
Hendrick Goltzius,  Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, afl. 42-43, blz. 98-100, Waanders Uitgevers, Zwolle. 1991-92
Het Schilder-boeck, K. van Mander, Haarlem, 1604
Dawn of the Golden Age; Art lovers and their paintings, M.J. Bok, Zwolle, 1993
Art at Auction in 17th century Amsterdam, J.M. Montias, Amsterdam, 2002
Michel le Blon; Recueil d'ornements accompagné d'une notice biographique et d'un catalogue raisonné de son oeuvre, J.Ph. van der Kellen, Den Haag, 1900
Antoon van Welie, un peintre Hollandais. C. Mauclair.
Antoon van Welie 1866-1956, de laatste decadente schilder, K. van Lieverloo en P. Roelofs, Zwolle. 2007


Tijdschriften en periodieke uitgaven

Jaarboeken Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) *)De Nederlandsche Leeuw, uitgave KNGGW
Nederlands Adelsboek (1903-heden), uitgave CBG *)
Nederlands Patriciaat (1910-heden) uitgave CBG *)
De Nederlandsche Leeuw (1883-heden) uitgave Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde *)
Gens Data (1946-heden), uitgave Nederlandse Genealogische Vereniging *)
De Navorscher (1851-1960) *)
Bijdragen en mededelingen Vereniging Gelre *)
Tweestromenland *)
De Drie Steden *)
Tabula Batavorum *)
Mededelingen van de Hitorische Kring West-Betuwe *)
Heraldieke Bibliotheek (1872-1883), J.B. Rietstap *)
Genealogische en Heraldische Bladen (1906-1915), Jhr Mr E.B.F.F. Wittert van Hoogland *)
Erfgoed (voorheen Ons Genealogisch Erfgoed) (1993-heden) *)
Ons Voorgeslacht *)
De Indische navorscher (1934-heden), Indische Historische Vereniging *)
Jaarboeken en maandbladen Genootschap Amstelodamum (1900-heden) *)
Gemeentelijk Maandblad voor Heemkennis “Ons Amsterdam”
Zoeklicht, lustrumboeken NGV afd. Nijmegen

*) deze publicatie dan wel een aantal jaargangen daarvan is ook op (doorzoekbare) CD verschenen.

De genealogie Van Welij opgenomen in Nederland's Patriciaat, 89e jaargang, 2009, blz 387-433, geïllustreerd met diverse portretten.
Dit boek is te bestellen bij het
Centraal Bureau voor Genealogie.Laatst bijgewerkt op 15.09.2023 10:31 uur.

Copyright © 2019 - G.L. van Welie
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verspreid en/of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
Levende personen zijn in verband met hun privacy niet altijd vermeld. Waar mij wel gegevens bekend zijn van deze nazaten is dat aangegeven met (niet vermeld).
Tussen haakjes is soms mijn bron vermeld: (adv) betekent dat mijn bron een familie(adv)ertentie is. Daar waar ik zelf gegevens heb gecheckt met de burgelijke stand (bs) of dtb boeken van de kerk: (d)oopboek, (t)rouwboek (b)egraafboek heb ik dat erbij vermeld.

Heeft u aanvullingen of opmerkingen?

home