Genealogie familie Van Welie

 

Klik op de afbeelding voor het overzicht.

Ia. Dibbold van Wely

Hij ontvangt in 1326 in leen 31 morgen land op de Weert en in de Broek in Ooi, bij Echteld (Register leenaktenboek Kwartier van Nijmegen, onder Oy).
Dibbolt van Weli was in 1327 gerichtsman te Deest, blijkens een akte waarin ridder Diderik van Lynden en zijn vrouw Irmgardis hun goederen in Winssen, Deest, Afferden en Druten aan het klooster Grafenthal bij Kleve overdragen. In de middeleeuwen hadden ridders zoals Dibbold van Weli het voorrecht in de rechtbank te functioneren. Akte van 17 april 1327:

“Nos Anthonius de Boningen, iudex inter Mosam et Walum, notum omnibus esse cupimus presentes literas seu audituris piblice protestando, quod constituti coram nobis et iudicialibus subscriptis tamquam in iudicio Theodericus dictus de Lynden miles et Ermgardis eius uxor legitima cum suo electo mundiburdo et sibi sententialiter dato voluntate lebera et venditione interveniente licita omnia nuna sua, sita in parochiis Wynshem, Deest, Aefferden et Drueten, cum omnibus ipsorum pertinentiis inter Mosam et Walum sitis, fratri Johanni, provisori Vallis comitis, ad perpetuos et hereditarios usus abbatisse et conventus Vallis comitis predicti tamquam bona propria effestucando resignarunt etc. Et promiserunt dominus Theodericus predictus ut principalis debitor, Johannes de puyflick, Goeswinus, filius quondam domini Hillini de Lynden militis. Hermannus Gerlaci, Wilhelmus dictus Frys, Stephanus de Deest et Gerhardus dictus Wrede ut fideiussores manu coniuncta dictorum bonorum etc.

Acta sunt hec in Deest presentibus iudicialibus Hermanno Gerlaci, Stephano de Deest predictus, Theoderico Vos, Dibboldo de Weli, Hermanno Mettensoen, Wilhelmo dicto Kade et aliis quamplurimis fide dignis, et in premissorum testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini millesimo trecentisimo vicesimo septimo, feria sexta post diem pasche.”
(Bron: “Das Cistercienserinnen Kloster Grafenthal” door Rob. Scholten, Kleve, 1899; akte nummer 151 van 17 april 1327).

Kind:

 1. Dibbold, volgt IIa.

 

IIa. Dibbold van Wely

Woonde in Elden.
Hij wordt aangeslagen in een lijst met belastingopbrengsten (“schatting”) in 1369 onder Lent voor 3 pond.
Betaalt in 1405 6 gulden om burger te worden van de stad Deventer in 1405 (Bron: De stadsrekeningen van Deventer, deel III).
Kinderen:
 1. Willem, volgt IIIa.
 2. Aleid

  Op 5 oktober 1385 doen Dibbout van Weli, zijn vrouw en hun dochter Aleid getuigenis van een wonder dat aan Aleid is geschied. In het boek: "Mirakelen van onse Lieve Vrouwe tot ‘s-Hertoghenbosch" vinden we namelijk de volgende tekst:

  Int jare van MCCCLXXXV 5 daghe in october quamen hier Dybbout van Weli, wonende tot Elden, ende sijn wijf met Aleyten, haer dochter, welc Alyet 3½ jaer lam ende alvercropelt was, alsoe dat si niet ghegaen en const. Daer ghelove si haer bedevart ten Bosch tot Onser Zueter Vrouwen, opdat Onse Vrouwe haer helpen wilde, dat si gaen ende ghesont werden mocht. Ende tericht soe wart si ghesont ende mechtech van allen leden. Ende daer liet si die bedevart staen ende vergatter te gaen. Ende daer wart si weder alsoe lam als tevoren. Ende doen gheloveden haer vader ende moeder die bedevart met haer te gaen. Ende doe wart si tericht weder ghesont ende mechtech. Des sijn si comen opten vorsc. dach ende hebben bedevart ende offrande ghedaen, ghelijc alsi gheloeft hadden.

 

IIIa. Willem van Wely

Genoemd als schepen van Deventer in 1456. (Bron: Heraldieke bibliotheek 1881, blz. 111).Ib. Maes van Wely

Maes en zijn broer Sander komen voor in een akte van 28-11-1313 waarin uitspraak wordt gedaan over een schadevergoeding voor een vredebreuk. Zie bij Sander.
Kind:

 1. Maes
  Maes van Wely Maessoon wordt in 1380 beleend met 7 ½ morgen land in Hien, ten Zutphense leen (Register leenaktenboek Kwartier van Nijmegen).


Ic.  Sander van Wely

Sander en zijn broer Maes komen voor in een akte van 28-11-1313 waarin uitspraak wordt gedaan over een schadevergoeding voor een vredebreuk.

“Wi Sweder van Else ende Godevert Tenghenegel riddere oerconden mid dese brive, dat wi segghen alse voer Willem van Dornic, daer Got die sele haf hebben moet, dusent pont, want hi gheslagen waert binnen enen hantvrede ende et ons moghelijke donc, op dat want hi die iirste dode was ende hi op dien daghe niement arch ghedaen hen hadde. Voert so segghe wi voer Symons wonden van Helse zuvetich marc Ba1). want hi ghevont wart ter doet in rechter sceydinghe ende hi daer was albloet. Voert voer Jan van Brinen, want hi ghesteken wart doer sinen rugghe ende sere ghewont, so segghe wi twintich marc Ba. …… Voert voer Sander van Weyli ende Maes siin broeder, die beyde sere ghewont worden, so segghe wi oer liie viif marc Ba. ……Voert so segghe wi voer en recht, dat voerliis, dat daer voerloren wart aen beyden siden, dat dat mallic anderen ghelden sal to sinen rechte, ende dat solen doen die hoeftheren aen beyden siden. Ende want dit onse segghen is, so hebbe wi onse segele ghehanghen aen desen briif. Ghegheven int jaer ons Heren dusent drihondert ende dertine, des vondaghes na S. Katerinen daghe.”

(Bron: "Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. Verzameling van oorkonden, door I.A. Nijhoff, deel I, akte nr 151 van 28 november 1313, naar oorspronkelijke perkamenten brief no. 2017).
…… = tekst deels weggelaten
1) Ba. = Brabantse marken
2) Oer liie = hun lieden of voor hen lieden

Kind:

 1. Jan (?), volgt IIb.

IIb.  Jan van Wely

Kinderen:

 1. Sander, volgt IIIb.
 2. Helmich, volgt IIIc.
 3. Gerrit (de Jonge)
  Wordt aangeslagen in een lijst met belastingopbrengsten (“schatting”) in 1369 onder Valburg,voor 2 pond. 
 4. Arnout / Arndt, volgt IIId.
 5. Willem, volgt IIIe.
 6. Jan / Johan, volgt IIIf.
  Sander, Arndt en Johan van Wely worden genoemd in leenakten van het huis Doorwerth in 1413.
 7. Wouter
  Wordt aangeslagen in een lijst met belastingopbrengsten (“schatting”) in 1369 onder Wely ende Hyen voor 4 pond.
  15 mei 1366 schenkt Eduard, hertog van Gelre een weert bij Dodewaard aan Gerrit van Steinbergen die eerder gehouden werd door Wouter van Wely en toen door Helmich van Wely. (Bron: Codex Diplomaticus Neerlandicus 1852, blz. 80)

Sander van Wely en zijn broer Helmich van Wely, alsmede Jan van Wely en Gerrit van Wely de jonge verzoenen zich in 1376 met hertogin Mechteld van Gelre (zij was in 1372 gehuwd met Jan II van Châtillon, graaf van Blois), vastgelegd in deze zoenbrief van Jan van Blois en zijn gemalin Mechteld, hertogin van Gelre, gegeven ten behoeve van een aantal edelen, ridderen en knapen, ter zake van het voorgevallene sedert de dood van hertog Eduard. Akte van 2 november 1376:

“Wy Jan van Chastelioen van der genaden Gaids hertoge van Gelre greve van Blois enden van Zutphen ende Mechteld bi der selver genaden hertoginne van Gelre ende grevenne van Bloys ende van Zutphen, ende Arnt van Hoern bi der genaden Goets bisscop Tutrecht, als hulper onser lieven neven ende nichten hertoge ende hertoginne voergen., maken kont ende kenlic allen luden, die desen brief sullen sien of hoeren lesen, dat wi gantselic ende claerlic versoent, versaet ende verleken sijn, van allen orloge, twiinge, twist ende scelinge, die gevallen ende geschiet sijn sijnt der tijt dat hertoge Edewart van Ge1re ende greve van Zutphen van live te dode quam, des Got genedich si, tusschen ons, onse hulperen, knechten ende partyen, ende onser wederpartien ende hoeren hu1­peren ende knechten, als Vrederic greve van Muerse here te Bair, …., Sander van Weli ende sijn bruederen, …..,  Jan van Weli, ….., jonge Gerit van Weli, …… oer hulpere ende oer knechten.Hier sijn in vytgescheiden die gene die aen heren Otten dode van Sconouwen waeren, also dat si mit onsen lieven here den bisscop van Vtrecht ende mit heren Otten magen onbeswoent sullen bliven van dien doetslage voerscr.in vorwarden als hier na bescreven steet. In den yersten dat een yegelic van desen voergen. luden, die hier nae bescreven staen, geswoent sijn op oer leen, also als si dat te halden ende te hebben plagen bij hertoge Edwarts tiden des Got genedich sy, ende een yegelic van desen voergen. luden ende die hier nae bescreven staen,die leen halden van der heerlicheit van Gelre, sullen oer leen ontfangen van ons hertoginne voerscr. ende wy sullent hem belenen.”
…..
Gegeven int jair ons Heren dusent driehondert sesse ende tseventich,op alre Zielen dach.”

Naar het afschrift uit de vijftiende eeuw,in het boek, voorkomende onder Charters N °.2 L ».E.fol.24 en a5.
(Bron: "Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. Verzameling van oorkonden, door I.A. Nijhoff, deel III, akte nr 29 van 2 november 1376).

Sander, Willem, Helmich, Gerrit van Wely de Jonge en Jan van Wely Janssoen worden genoemd in een akte van 06-01-1377 inzake een verbond tussen de ridderschapen steden van Gelre en Jan van Blois met zijn vrouw Mechteld, hertog en hertogin van Gelre.


IIIb. Sander van Wely

Genoemd in de akten van 2 november 1376 en 6 januari 1377 samen met zijn broers, zie hiervoor.
Hij wordt aangeslagen  in een lijst met belastingopbrengsten (“schatting”) in 1369
Onder Wely ende Hyen voor 8 pond en onder Gent voor 3 pond.
Kind:

 1. Sander, volgt IVa.

 

IIIc. Helmich van Wely

Helmich is heemraad in een akte van 17-03-1381. Hij is gerichtsman in Kesteren in een akte van 31-08-1382 en in 1395 te Andelst.
Er is een correspondentie bekend uit 1386 tussen Helmich en Alard van Buren en Beusichem respectievelijk de Abdis van Nieuwklooster. (Bron: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, deel V, 1902).
Helmich is borg voor een schuld van Henric Vonck aan Otte van Zallant
(Bron: Inventaris van het oud archief van het kasteel Ampsen, P.N. Doornick, Haarlem, 1897, nr 288).
15 mei 1366 schenkt Eduard, hertog van Gelre een weert bij Dodewaard aan Gerrit van Steinbergen die eerder gehouden werd door Wouter van Wely en toen door Helmich van Wely.
(Bron: Codex Diplomaticus Neerlandicus 1852, blz. 80)
Kind:

 1. Helmich.

  Vermeld op een riddercedul van Gelre van 1460 respectievelijk 1468 onder Neder-Betuwe bij “Dodeweerde en Hien”, samen met Otto van Wely, zie IIIe2 (Bronnen: Jaarboek CBG 1993, N. Plomp, 90-91; diens bron: Bijlagen bij eene Nederduitsche kroniek van Gelderland, Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht, 31 (1875), blz. 364-406).

  Afschrift Riddercedul van Gelre 1468 (Gelders Archief: 0467-129-278).

  Helmich van Wely schrijft op 31 juli 1481 aan de stad Zutphen, Jan van Brandsenburg en Henrich Bentynck. Klacht over zijn gevangenneming te Elburg tegen de bepalingen van het bestand , met het verzoek om de ritmeester van Elburg te gelasten de geleden schade te vergoeden.
  (Bron: Oud archief van de Gemeente Zutphen, 3e stuk, regesten van brieven, M.M. Doorninck- Hoogenraad en W. Zondervan, arch inv. 209).


Zegel van Helmich van Wely aan een charter, 22-02-1490.
(Bron: Gelders Archief, Commanderij van St. Jan te Arnhem nr 0306-354-421)

 

IIId. Arnout / Arndt van Wely

Aerndt van Wely ontvangt in 1410 in leen een tiende met toebehoren in het kerspel van Beek. Hij wordt in 1422 beleend met het goed o.a. bij de Brink te Etten (Bron: Register leenakten  van het huis Bergh, onder Beek respectievelijk Etten).
Hij wordt genoemd in een brief van 1425 in het bezit van de Heren van Wisch. (Bron: kroniek van het Historisch Genootschap, Utrecht, 1850, blz. 160). Tussen 1418 en 1438 is hij beleend met 8 morgen land genaamd Hoge Woerd, in het kerspel Dodewaard in het broek. (Bron: Register leenakten  van de hofstede Doorwerth te Oosterbeek).

Kind:

 1. Arndt
  Getrouwd met Wendelmoet.
  Kennelijk vroeg overleden.
  Op 29-11-1447 bevestigt Wendelmoet, weduwe van Arent van Wely de verkoop indertijd van 8 morgen land in de Dodewaarderbroek te Dodewaard door Arent aan Alert van Lynden (Bron: Inv. Nr. 31 Cartularium St. Agnietenklooster Rhenen).
  Kind:
  1. Arndt
   Arndt van Wely Arntssoen, “onmondig” (nog niet volwassen), ontvangt het goed te Etten in leen. Op 23-06-1461 is hij volwassen en doet zelf de eed.

 

IIIe. Willem van Wely

 


In een lijst met belastingopbrengsten (“schatting”) in 1369 onder Gente wordt hij aangeslagen voor vier pond.
Willem van Wely is de stamvader van het geslacht “van Wely van Heze”.
In 1437 komen leden van deze tak voor bij een verkoop in 1437 in Elst in de Over-Betuwe.

Kinderen:

 1. Willem.
  Getrouwd met Nelle (bron zie hierna)
  Overleden in de zomer van 1484 (door toedoen van Johan van IJsendoorn). (Bron: Inventaris van het oud archief van het kasteel Ampsen, P.N. Doornick, Haarlem, 1897, nr 285 en 288; in de laatste akte wordt ook broer Jan van Wely, genaamd van Hese genoemd).

  1424: Van pensien dit jaer vercoft: Van Willem van Wely van Heze, Nellen synen echten wyve, joffer Belien van den Ryemsdiick, nonne ten Nyencloster, ende Wolter van Huet, daer elck van hen vieren sjaers tsijnen lijve voer hebben sal 5 alde schilde, op Gertrudis en Lamberti divisim, die Willem ad ejus vitam alleen boeren sall, geboert 200 schilde, maken 300 Rh. Gld.
  (Bron: Stadsrekeningen van Nijmegen 1382-1543, H.D.J. van Schevickhaven en J.C.J. Kleijntjens SJ, Nijmegen, 1910 blz 194).

  Willem van Wely van Heze is schepen te Nijmegen in 1432.
  Willem van Wely en Ott broeder van Wely (zie hierna) worden vermeld in een akte van ca 1449-1457 waarin Jan van Aembe een stuk land koopt dat aan hen toebehoorde en dat zij aangeklaagd waren wegens doodslag. (Bron: Codex Diplomaticus Neerlandicus, Historisch Genootschap, Utrecht, 1855, blz. 488; Nadere oorkonden uit het archief van Buren; Ongedateerde oorkonden eind 14e begin 15e eeuw).
  In een akte van  14-01-1454 is Willem van Wely van Heze "peynder" in de Over-Betuwe en Gerrit van Wely gerichtsman.
  Bij de verbondsbrief tussen de ridderschap en de steden van Gelre in de hiervoor opgenomen akte van 22-11-1437 wordt laatstgenoemde Willem van Heze genoemd.
  Willem van Wely is onderrichter te Nijmegen in 1482-1483.

Zegel van Willem van Wely genaamd van Heeze aan een charter, 29-04-1475.
(Bron: Gelders Archief, hertogelijk archief charterverzameling nr 0243-1051/4).

 1. Ott (Otto)
  Ott van Welij wordt vermeld op een riddercedul van Gelre van 1460 respectievelijk 1468 onder Neder-Betuwe bij “Dodeweerde en Hien”, samen met Helmich van Wely, zie IIIc1.
  (Bronnen: Jaarboek CBG 1993, N. Plomp, 90-91; diens bron: Bijlagen bij eene Nederduitsche kroniek van Gelderland, Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht, 31 (1875), blz. 364-406).
  Jan van Bemmel verklaart dat een door Ott van Wely en anderen uitgegeven rentebrief bestemd is voor het St. Agnietenklooster te Rhenen (Bron: www.hetutrechtsarchief.nl, St Agnietenklooster Rhenen, charter 1452,  toegangsnummer 1006-4).
 2. Jan.
  Getrouwd met Elisabeth.
  Genoemd in een lijst met morgengaven uit de schepenprotocollen van Nijmegen uit 1482 (hierin  morgengave genoemd, genoteerd) worden Jan van Wely de Heze en zijn vrouw Elisabeth genoemd op de dag van Crastino Lamberti (18-09-1482.). (Bron: Zoeklicht bij Zilver, Nijmegen, 1995, blz. 195).

 

IIIf. Jan / Johan van Wely

Overleden in 1403.                                                                                         
Getrouwd met Helmborch Brantsdochter van Delen, dochter van Brand van Delen (Brant van Delen beleend met het goed Ten Hage te Aanstoot bij Otterlo in 1379 en het goed te Esveld bij Barneveld in 1380, zie Ned. Adelsboek 1991).

Jan van Wely wordt in een lijst met belastingopbrengsten (“schatting”) in 1369 onder Wely ende Hyen aangeslagen voor 8 pond en onder Hervelt eveneens voor 8 pond.
Verkrijgt in 1381 25 morgen land in leen gelegen op de Welyer Weert te Wely.
Wordt in 1381 beleend met 18 morgen land geheten “die Camp der Binnen”  in het Maalschap Wely. Zijn vrouw neemt de belening in 1403 na zijn overlijden over maar die geeft het dan weer over aan haar zoon Johan van Wely. (Register leenaktenboek kwartier van Nijmegen, onder Dodewaard, Hien).


Kinderen:

 1. Johan, volgt IVc.
 2. Albert
  Kind:
  1. Margaretha / Griet

 


Getrouwd in 1415 met Herman van Leeuwen, overleden in 1431.
Herman van Leeuwen geeft lijftocht aan Griet van Wely Aelbertsdochter op 26-06-1415 voor 1 morgen land in Rijswijk in de Droevenkamp (Doelenakker) (Register lenen van Gaasbeek, van de hofstede Wijk onder Rijswijk nr. 148).


IVc. Johan van Wely

 

 

Johan van Wely wordt in 1403 beleend met het stuk land in Wely, zie hiervoor de aantekening bij zijn vader. Ontvangt in 1424 het land Derbinnen gelegen op Welyerweert in het buurschap Wely en 6 ½ morgen in Hien en een stuk geheten de Langenakker. (Bron: leenaktenboek kwartier van Nijmegen onder Dodewaard, Hien). In 1413 en 1428 beleend met 4 morgen land, genaamd Radeland, in het kerspel Hien in de buurtschap Welie
(Bron: Register leenakten  van de hofstede Doorwerth te Oosterbeek).

Kinderen:

 1. Mechteld  
  Getrouwd met Derk Janszoon.
  Ontvangt in 1411in leen 6½ morgen land in drie stukken in Hien van Jacob Schorcken. (Register leenaktenboek kwartier van Nijmegen, onder Dodewaard, Hien).
 2. Jutte, volgt Va.
 3. Herman
  Gerichtsman in de Nederbetuwe in 1487.
  Verkrijgt in 1461 6 ½ morgen landt  in de Hoemssen, onder de buurschap Groot Bairll, in het kerspel Bemmel, van juffr. Juttha Heucken.
  (Bron: Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel, 4e gedeelte, 1456-1496 blz. 139-140; Zwolle , 1865).
  Kind:
  1. Geertruid

     


  Getrouwd met Adriaan van Eck, in buitenlandse militaire dienst, zoon van Derk van Eck en Olivia van Wely.
  (Bronnen: De Navorscher 1880, blz. 569; Wapenboek van den Nederlandschen Adel, J.B. Rietstap, Groningen, 1883, deel 1 blz. 105).  

 1. Willem
  Verkoopt op 14-01-1454 een vordering van 7 oude schilden inzake beslaggenomen goederen van Reyer van Eck te Heteren. Gerrit van Wely is richter (zegel aan oorkonde!). (Bron: Archief Huis Bergh, inv. nr 5630;  regest 684, AP van Schilfgaarde)
 2. Henric

 


Getrouwd met Juthem van Weze.

Herman van Wely stelt zich in 1463 tesamen met Wilhem van Wely borg voor Johan van Bemmel graaf van Doorninck, die geld schuldig is aan Juthem van Weze de vrouw van Henric van Wely Johanszn.
(Bron: fiches heraldische verzameling CBG: archief heerlijkheid Waardenburg en Neerijnen, charter 207)
 1. Elisabeth
Getrouwd: 1e huwelijk met Gijsbert van Lynden, zoon van Dirk van Lynden, ridder, 2e baron van Hemmen, 1e heer van Boelenham en Musschelberg en Adelise van Winssen.


 


2e huwelijk in 1455 met Rutger van Randwijck, Heer van Doornick, overleden in 1459, zoon van Gijsbert van Randwijck, Graaf van Doornick, en Elisabeth Pieck. (Bron: Genealogische en Heraldische Bladen, jaargang 1915 blz. 312-313).

Jonkvrouwe Elisabeth van Wely, weduwe van Gijsbrecht van Lijnden, huwde Rutger van Randwijck, Heer van Dornick. In 1457 transporteren zij “eenige thinsen en goederen” aan Gijsbert van Randwijck.
(Bron: Genealogische en Heraldische Bladen, jaargang 1907 blz. 99 en 102).
Lijsbeth van Wely en haar man Rutger van Randwick graaf van Doorninck verkopen in 1459 een stuk land onder Heteren. (Bron: fiches heraldische verzameling CBG: RAG, archief heerlijkheid IJzendoorn, charter 35, met zegel met het wapen van Van Wely)

 

Va. Jutte van Wely 

Overleden op 08-07-1481.
Getrouwd met Gerrit van Beynhem (van de Appelenburg), overleden in 1440.

Jutte van Wely, huisvrouw van Gerrit van Beynhem, erfgename van haar vader Johan van Wely, verkrijgt in 1440 in leen 48 morgen, namelijk 5 morgen in Hien op de Eng, ongeveer 22 morgen, geheten de Horst en de Laak in Wely en nog 20 morgen geheten Daarbinnen in Wely. (Register leenaktenboek kwartier van Nijmegen, onder Dodewaard, Hien).
Lenen van het geslacht van Beynhem totten Appelenburg betr.: 48 morgen land onder Hien-Dodewaard, bestaande uit de kamp Daarbinnen, de Horst, de Laeck,en de Eng, een leen van Gelre. De 48 morgen kwamen in 1440 aan Jutte van Wely Jansdochter als erfgename van haar vader, zij was toen al weduwe van Gerrit van Beynum (het register op de leenactenboeken noemt haar echter niet weduwe). In 1473 deed Gerrit de leeneed voor zijn moeder Jutte van Wely en pas in 1481 werd hij er zelf mede beleend; Hij gaf er het recht van vruchtgebruik aan zijn vrouw Agnes van Puyflyck. In 1493 werd hij volgens een acte met tal van doorhalingen nogmaals beleend; mogelijk hield dit verband met het optreden van Karel als Hertog van Gelre. (Bron: Gens Nostra 1982 no.9, pag 321 e.v.).

 

De familie van Jutte van Wely (IIIf-Va) voerde het wapen “Drie gouden ringen in een rood veld”.
(Op een grafsteen, buiten bij de kerk te Ochten van Hendrick van Beijnum, heer van De Appelenburg).

 

IVa. Sander van Wely

 

 

Hij is de gerichtsman te Hien en Dodewaard in 1405. In 1413, 1428 en 1429 is Sander van Welie Sandersz beleend met het Krommeland en de Horst in het kerspel Hien in de maalschap Welie (Bron: Register leenakten  van de hofstede Doorwerth te Oosterbeek).
Op 14-11-1411 ontvangt hij land in leen 16 roeden land onder Herveld en Andelst. (bron: archief van de heren en graven van Culemborg).

Kinderen:

 1. Sander, volgt Vb.
 2. Johan
  Sander en Johan worden in een akte van 17-04-1436 als knapen genoemd als mede ondertekenaars van de verbondsbrief tussen de ridderschap en de steden van Gelre.
 3. Jutta


 

Getrouwd met Olivier van Wees, zoon van Loef van Wees en ... van Beesd.
Olivier van Wees is gerichtsman in de Neder Betuwe in 1441. (Bron: De Navorscher)

 1. Adriaan, (?), geboren ca 1408 te Aalst.


 

 

Getrouwd met Elisabeth van Lynden, geboren ca 1412, dochter van Steven van Lynden, ridder, Heer van Aalst en Hadewijch van Grootveld (Volgens De Karel CD is Elisabeth dochter van Goswijn van Lynden getrouwd met Sophia van Driel).
Adriaan wordt genoemd als zijnde ridder (Bron: Genealogische en Heraldische Bladen, jaargang 1915 blz. 312).

 

Vb. Sander van Wely

 


Getrouwd met Irmgard van Rossem.

Sander van Wely en zijn vrouw Irmgard van Rossum zijn in 1459 schuldeisers van de erven van J. van Ambe.
(Kwitantie van Sander van Weli en zijn vrouw Ermgart van Rossum voor Jacob van Ambe, groot 200 rijnse gulden, bron: Fiches heraldische verzameling CBG; RAG archief heerlijkheid Waardenburg en Neerijnen, charter 7, met zegel Van Weli)
Sander was gegoed te Andelst.
Vermeld op een riddercedul van Gelre van 1460 respectievelijk 1468 onder Over-Betuwe bij Bemmel.

Afschrift Riddercedul van Gelre 1468 (Gelders Archief: 0467-129-278).

Zegel van Sander van Wely aan een verbondsbrief tussen de ridderschap en de steden van Gelre, 17-04-1436.
(Bron: Gelders Archief, hertogelijk archief charterverzameling nr 2000-5807-741/45).

Kinderen:

 1. Sander

  Aanvankelijk werd hij genoemd in Andelst.
  Op 06-08-1481 ontvangt hij in leen het huis te Bemmel (tot een Zutphens recht behorend), samen met zijn neef Van Meeckeren (leenregister kwartier van Nijmegen onder Bemmel)
  Sanders kinderen van Wely worden zonder namen vermeld in 1471 als buren van Dirk van Buren onder Tricht bij de Clemenssenkamp (Register Gelderse lenen buiten Gelderland).
 1. Rutger, volgt VIa
 2. Diederik / Dirck
  Kind:
 1. Johanna

 


Getrouwd op 18-12-1456 met Peter Borre van Amerongen, heer van Bergesteyn, zoon van Jan Borre van Amerongen.
Gescheiden in 1474.
Woonden op kasteel Bergestein bij Amerongen.

In 1456 vestigde Peter Borre van Amerongen voor Joncvr. Johanna Dircksdr van Wely een lijftocht op huis en hofstede op de Hoeve in het kerspel Amerongen.
In 1474 besluiten Peter Borre van Amerongen en zijn vrouw Jan Dirccksdr van Wely  te scheiden. Het huis Bergestein gaat dan over op de broer van Peter, Hendrik.
Johanna van Wely erft in 1486 de belening van een tiende in de Nuede bij Wageningen, geheten de Gooise Tiende, en een kamp geheten Spiekerskamp van haar zoon Johan Borre van Amerongen; in 1493 is zij weduwe van Peter Borre en gebruikt tot hulder Cornelis van Lynden (Register leenaktenboek van het kwartier van Nijmegen, onder Wageningen).

 

 

VIa. Rutger van Wely


 

Getrouwd met … van de Poll. Hij komt in 1444 voor in Andelst.
Vermeld in “De ridderschap van het Kwartier van Nijmegen”.  
Kinderen:

 1. Rutger, volgt VIIa.
 2. Johan, volgt VIIb. Zie vervolg op websitepagina VIIb Johan van Wely Rutgersz
 3. Hendrik (bastaardzoon)

  Hij wordt in 1504 beleend met een buitendijks perceel van 7 a 8 morgen, de Rym genaamd, te Heteren (Register leenakten Kwartier van Nijmegen, onder Heteren).
  Is in 1520 momber voor zijn neefje Allard van Isendoorn, zoon van zijn zuster Clara.
  Voir den ambtman ende gerichtslude heft die jonffer van Welij, Rutgers huijsvrouw van Welij zeligen vorss., mechtich gemaeckt Henrick van Welij, bastert, alsulck erff ende guet alss se heft in den amt van Overbetue, dat met recht te verantwoirden,recht nemen ende geven, wynnen ende verliesen. Off dat sij dat selven dede. Bijgerichtslude Joest van Randwijck, Bartolt van Gent.
  (Bron: Gerichtssignaat Bank van Valburg, 04-10-1513, folio 39v, Rechterlijk Archief Overbetuwe, inv. 243; Osenvorenreeks).

 4. Clara

 


Getrouwd met Alard van Isendoorn, overleden tussen 1505 en 1520, zoon van Alard van Isendoorn en Margriet Valkenaar. (Volgens leenregister Nijmegen is zijn vader Willem, doch volgens F. Isendoorn is dit zijn grootvader die overleden is ca 1444-1445; vader Alard is overleden 1473.).

Alard van Isendoorn wordt als erfgenaam van zijn vader Willem in 1492 beleend met een weert in het kerspel Isendoorn, buiten de Weertdijk. Hij tuchtigt zijn vrouw Clara van Wely in 1505.
Vermeld in “De ridderschap van het Kwartier van Nijmegen” als kind van Rutger van Wely en Woltera van Aemb. Dat is niet juist, want die trouwen in 1495 en Clara staat al in 1505 in het leenaktenboek als getrouwd met Alard van Isendoorn.
 1. Cornelis
  Getrouwd met Weyndelmouth Floris Gysbertsz dr, overleden vóór 1510, dochter van Floris Gysbertsz en Deliana.

 

VIIa. Rutger van Wely

 

 

Overleden voor 1519.
Getrouwd in 1495 met Woltera van Aemb / van Ambe, dochter van (Johan ?) van Ambe en .. van Rossem.

Vermeld in “De ridderschap van het Kwartier van Nijmegen”.      
Rutger van Wely verkoopt met zijn vrouw enig land in Reijssem (1495), doet mede uitspraak tussen Jasper van Lynden, Heer van Hemmen en diens moeder (1503)
(Bron: Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten. M.A. Rhede van der Kloot c.s., 1887-1892).       
In 1493 en 1495 wordt Rutger van Wely vermeld als goud- en zilversmit in Utrecht. De stad Utrecht verlangde van haar burgers in die jaren een lening. Het bedrag was afhankelijk van de persoons gegoedheid. Rutger moest in 1493 één pond opbrengen en in 1495 vier gulden.   
(Bron: Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen”, Louise E. van den Bergh-Hoogterp, SDU, 1990, blz. 137).
Rutger van Welij en Kirsten Kijevit zijn als ooms van Kirsten Kijevit de jonge getuige, laatstgenoemde wordt broeder in het klooster St. Agathen in het land van Kuijck en draagt een jaarrente aan het klooster op, 20 januari 1490.
(Bron: Inventaris van het oud archief van het kasteel Ampsen, P.N. Doornick, Haarlem, 1897, nr 286).
Rutger van Wely is schepen van Nijmegen. (bron: CBG, aantekening in dossier Van Wely; archief Ellendige Broederschap Nijmegen, zie De Nederlandse Leeuw 1884).
30-09-1501: Brief van Thijs van den Bosch, stadswisselaar te Nijmegen, aan de stad Arnhem. Verzoek, om de 400 gulden, welke Tutgher van Wely aan de stad Arnhem schuldig is, te ontvangen in afkorting van een schuld aan hem.
14-11-1501. Brief van Thijs van de Bosch aan Hernan van Wije, burgemeester van Arnhem. Bericht, dat hij Weijer van Wely (??) met een quitantie van door hem betaalde 253 guldens aan Arnhem zal sturen.
16-11-1501: Thijs van den Bosch, stadswisselaar te Nijmegen, verklaart ontvangen te hebben van Rutger van Wely namens de stad Arnhem 242 rijnsche guldens en 11 guldens rente.
(Bronnen: Oud archief Arnhem door Mr. Jhr. D.P.M. Graswinckel, ’s-Gravenhage, 1935, brieven 692, 698 regest 741/1262; oorspr. Inv. 223 en 223)

Kinderen:

 1. Dirk , volgt VIIIa.
 2. Johannes

  Johan van Wely staat in 1506 als volgt ingeschreven bij de Universiteit van Keulen bij de studierichting artes (vrije kunsten): Johannes Weli de Novamagio; art.; i. Et s.; 20.5.1506 (II 594). i. = inravit = de eed afleggen; s. = solvit = betaald (Bronnen: Zoeklicht zonder Grenzen 1990, blz. 190 en Gens Nostra, jaargang 1978 blz. 200).
  Dirk en meester Jan van Welij worden in de Gerichtssignaten Bank van Valburg (Rechterlijk Archief Overbetuwe)  omstreeks 1515-1525 als broers genoemd. O.a. in een proces tegen Peter Adelien, burgemeester, die een stuk land zou hebben gekocht van Wolter van Amb, vrouw van de overleden Rutger van Welij. Jan van Welij wordt hierin betiteld als (jurist). In 1544 wordt hij genoemd in Angeren. Hij staat dan blijkbaar tot de kerk aldaar en wordt genoemd als getuige bij een voordracht.

 3. Peter
  Genoemd in een missive van 04-10-1546 waarin hij als zwager van Berndt Hackfort wordt genoemd.
 4. Geertruyd

 


Getrouwd met Dietrich van Hessen. Omstreeks 1535 worden zij genoemd in Gendt.

 1. Berndt  / Berent (?), volgt VIIIb Zie vervolg op websitepagina VIIIb Berndt van Wely


VIIIa. Dirk van Wely

 

 

Geboren vóór 1520.
Getrouwd met Christina Hackfort, geboren ca 1500, dochter van Olivier Hackfort (schepen, burgemeester 1538 van Arnhem, gasthuismeester St. Anthoniusgasthuis Arnhem in 1529, hofmeester van hertog Karel van Gelre) en Christina Ridder (ook wel genoemd de Ruyter).
(Bron: Nederlands Adelsboek 1994)

Dirk is ambtman in Over-Betuwe gedurende het tijdvak 1540-1553. Het echtpaar komt voor in het leenaktenboek in 1559 wanneer zij beleend worden met het huis "De Poelwijk" te Gendt.
Wordt in 1537 genoemd als heemraad van Overbetuwe (akte te IJzendoorn)
Dirk van Wely, amptman van Overbetuwe namens de Hackfort's (1545, 1546), beschreven in de ridderschap van Nijmegen, mede gedeputeerde uit die ridderschap tot het ontslaan van den Hertog van Cleve uit de eed (1543).
In 1546 wordt hij gedaagd door Alard van Isendoorn, zoon van Alard van Isendoorn en Clara van Wely, waarin hij belast met fraude in de erfenis van Rutger van Isendoorn, diens broer.
Vermeld in “De ridderschap van het Kwartier van Nijmegen”.      

Kinderen:

 1. Oliphier (of Oliffer,Oliffier), volgt IXa.
 2. Aleida (of Aleyt)

 

 

Getrouwd met Johan van Meeckeren, Heer tot Schorrenberg te Puflick (Puiflijk in het Land van Maas en Waal), zoon van Dirk van Meeckeren en Elisabeth van Wijhe. (Bron: Heraldieke bibliotheek, jaargang 1874 blz. 26).

Genoemd in het leenaktenboek van het kwartier van Nijmegen onder Puflick.
Het echtpaar woont omstreeks 1578 en 1588 op het huis Schorrenberg.
 1. Cornelis, volgt IXb.
 2. Rutger

 

Getrouwd in maart 1561 met Elisabeth van Schewick, dochter van Willem van Schewick, Heer van Driesberg, in de ridderschap van Kleve en Margriet van Steenhuisen.
(Bron: Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten. M.A. Rhede van der Kloot c.s., 1887-1892).

Rutger van Wely is heemraad, genoemd in stukken van het polderdistrict Overbetuwe, ca 1550 en 1564.
Rutger van Wely, geërfd te Herveld, op de riddercedule van Nijmegen (1535-1579), gerichtsman van Overbetuwe. Leeft nog in 1583.
In het boek “Tussen Maas en Waal” is een akte opgenomen van 2 februari 1572, waarin de broers Rutger van Wely en Oliffier van Wely als ridders moeten getuigen in een zaak tegen enkele bewoners van onder meer Niftrik, die weigerden mee te betalen aan de kosten van het herstel van de dijk.

 

IXa. Oliphier/Oliffer/Oliffier van Wely

 Dijkgraaf van Overbetuwe
Woonde op het huis Poelwijk te Gendt door vererving van zijn vrouw´s kant.
Getrouwd met Eva van Poelwijk, overleden oktober 1608, dochter van Hendrik van Poelwijk Hendrikszoon en Elisabeth van Schewick. Zij hertrouwde na het overlijden van Olivier van Wely met Johan van der Moelen tot Overasselt. Haar moeder Elisabeth van Schewick was getrouwd met de hiervoor genoemde Rutger van Wely.

Genoemd in het leenaktenboek van het kwartier van Arnhem onder Berinchem, 3 januari 1577 en 6 februari 1598. Tevens genoemd in het leenaktenboek van het kwartier van Nijmegen onder Gendt, ook op 6 februari 1598 en onder Hervelt op 4 november 1608.
Vermeld in “De ridderschap van het Kwartier van Nijmegen”.  Het eerst op de riddercedel van Nijmegen van 1576, verschijnt 1595-1599. 

In november 1587 genoemd in een missive van Karel van Lynden aan Cornelis van Gent, burgemeester van Arnhem. Schr. verzoekt tussenkomst bij Z. Exc. in het belang van Olivier van Wely, die door het garnizoen van Doesburg gevangen genomen en op rantsoen gesteld is;
In missiven van het Hof aan Leicester, met verzoek om te gelasten, dat zeker edelman gen. Olivier van Wely, wonende te Gent, die in strijd met de door Leicester verleende sauvegarde, door soldaten van hopman Lambert aangehouden, beroofd en binnen Doesborch gebracht is, kosteloos en schadeloos gerelaxeerd worde;
In missive van Floris van Groenevelt aan het Hof. Olivier van Wely heeft hem verzocht zijn borg te worden voor 100 gld., ten einde uit de handen der Engelsen te geraken.  Met het oog daarop verzoekt hij het Hof geld te zenden, opdat de Engelsen hem niet kunnen beschuldigen zijn woord te hebben gebroken
(Bron: 0124 Hof van Gelre en Zutphen, inv. 679, 833, 927)  

Olivier is dijkgraaf van Overbetuwe: 9 maart 1591: Namens het ambt Overbetuwe komen ambtman Karel van Lijnden en dijkgraaf Olivier van Wely in de vergadering en geven een aantal niet nader gespecificeerde waarschuwingen, eerst mondeling, dan schriftelijk. Deze worden aangetekend (bron: Gelderse Landdagrecessen, GA inv 612 folio 144) 

Kinderen:

 1. Dirk, volgt Xa.
 2. Rutger.

  Genoemd in het leenregister van het kwartier van Nijmegen onder Hervelt, 4 november 1608.
  Tevens komt Rutger voor in een procesdossier uit 1611 van de leenkamer inzake een geschil met Helena Kempink over de Tiend te Herveld. Hierin wordt vermeld dat zijn vader Oliphier heette en hij een broer Dirck en een zuster had. Deze broer had een zoon genaamd Oliffier.

 3. …. (dochter).


Xa. Dirk van Wely

 

 

Overleden augustus 1640.
Woonde op het Huis Poelwijk te Gendt.
Getrouwd met Johanna van Smalleveld (Schmelevelt), 1611.

Hij was voogd over twee onmondige kinderen van zijn neef Allard van Wely bij een belening in 1636.
Genoemd in het leenaktenboek van het kwartier van Nijmegen onder Gendt, als erfgenaam van zijn moeder Eva van Poelwijk, 19 oktober 1608.
Droeg op 3 augustus 1616 zijn recht op het veer te Gendt over aan de stad Nijmegen. Dat recht kwam hem met Willem van der Meulen toe krachtens een brief van hertog Eduard van Gelre uit 1369.
(Bron: Heraldieke Bibliotheek, jaargang 1881 blz. 24; Register op het archief Hof Gelre en Zutphen, blz. 390; commissieboek II, blz. 226).
Genoemd in een proces van 25 juli 1618 voor het Hof van Gelre tegen Jonker Willem van Gendt: Op de “pootstede”op het land van Jonker Dirk van Wely, vlak bij zijn huis Poelwijck te Gendt, was een gerichtsplaats met galg opgericht (Bron: Gendt 750 jaar stadsrechten, 1983, blz. 39-40).
Vermeld in “De ridderschap van het Kwartier van Nijmegen”.  Verschijnt op de landdag in 1613 en 1614.   

Kinderen:

 1. Olivier, volgt XIa.
 2. Hendrik Geboren in 1640.


XIa. Olivier van Wely
Overleden juni 1646.
Woonde op het Huis Poelwijk te Gendt.
Schepen van Gendt.

Genoemd in het leenaktenboek van het kwartier van Nijmegen onder Gendt, als erfgenaam van zijn vader Dirk op 13 augustus 1640.

Kinderen:

 1. Rutger, volgt XIIa.
 2. Elisabeth

 


Getrouwd met Jonker Mekers (van Meeckeren?) (bron: doopregister en lidmatenregister NG Kerk Gendt).

 1. Mechteld. Getuige bij een doop op 05-04-1657 te Gendt (d).
  Genoemd in stukken van het polderdistrict Overbetuwe betreffende Eimerense klooster bouwingen in 1680-1683.


XIIa. Rutger van Wely

Lidmaat Nederduits Gereformeerde Kerk te Gendt op 25-12-1653 (l). In dit register wordt hij Jonker Rutger van Wely genoemd.
Overleden in 1665 te Gendt (Gld.) (bron: RBS NG Kerk Gendt).
Woonde op het Huis Poelwijk te Gendt.
Getrouwd op 31-05-1646 te Nijmegen met Frederica Beens; zij is overleden in 1659 te Gendt (bronnen: RBS NG Kerk Nijmegen en Gendt).
Schepen van Stad en Heerlijkkeid Gendt.

Rutger wordt genoemd in het leenaktenboek van het kwartier van Nijmegen onder Gendt, als erfgenaam van zijn vader Olivier op 4 juni 1646. Hierin wordt ook vermeld dat hij huwelijkse voorwaarden is aangegaan met zijn echtgenote Frederica Beens.
Genoemd in een belasting (“verpondings-“)kohier voor de heerlijkheid Gendt in 1649
Hij wordt vermeld in “De ridderschap van het Kwartier van Nijmegen” als zoon van Dirk i.p.v. Olivier (onjuist; vergissing omdat Olivier zo snel overleden is, namelijk zes jaar na diens vader Dirk). Geadmitteerd op 5 juni 1649.
Op 17-03-1656 is Rutger van Wely als schepen van Nijmegen betrokken bij de verkoop van het “Gendtse Huys” op de Jodenberg te Nijmegen, met Hendrick Bouman, stadhouder van Gendt en anderen (inv. 1882/60v).
Curator na zijn overlijden is volgens het leenaktenboek Jacob Pels.

Kinderen:

 1. Johanna Dorothea, gedoopt op 06-02-1648 te Nijmegen. (Bron: RBS NG Kerk Nijmegen 1165/368)
 2. Theodora Caspara, gedoopt op 14-05-1652 te Nijmegen. (Bron: RBS NG Kerk Nijmegen 1165/471)
 3. Henrica, gedoopt op 22-04-1655 (d) te Gendt (Bron: RBS Gendt) Getuige bij de doop is Elisabeth van Wely.
  (Bron: RBS NG Kerk Gendt)
 4. Derrick (Dirk), gedoopt op 26-12-1656 (d) te Gendt. (Bron: RBS Gendt).

Uit het doopregister van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Gendt, 1656.

IXb. Cornelis van Wely 


Geboren in 1540 te Nijmegen, overleden in 1598.
Getrouwd in 1578 met Walrave van Galen, geboren in 1554, overleden in 1610, weduwe van Philip den Mommer, dochter van Walraven van Galen en Elisabeth van Arenberg.

Op de riddercedule van het Kwartier van Nijmegen, 1565-1586. (Bronnen: Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten. M.A. Rhede van der Kloot c.s., 1887-1892, Stamboom familie Van Galen). Cornelis wordt vermeld in 1594, hij geeft dan volmacht op zijn oom Dirk van Schewick.
Hij staat op de riddercedul van Nijmegen (1565-1586).

Kinderen:

 1. Dirk
 2. Allard (of Aellert), (?), volgt Xb.


Xb. Aellert van Wely

Kind:

 1. Cornelis, volgt XIb.


XIb. Cornelis Aellertz van Wely

Getrouwd: 1e huwelijk met ??
2e huwelijk met Marie Thonisdr.
Genoemd in de leenakten van het huis Hemmen in 1613.
Kinderen:

 1. Aellert, volgt XIIb.
 2. Derck
 3. Hendrik
 4. Teunis
 5. Cornelis, volgt XIIc ??XIIb. Aellert Cornelisz van Wely

Geboren ca. 1600, overleden in Hemmen (plaatsje boven Dodewaard) in 1636.
Getrouwd met Ariken Johan Hendricksdr.

Op 01-09-1621 wordt hij beleend met 2 morgen grond genaamd Kleinste Ganssenkamp.
Wanneer Allard overleden is wordt op 15-02-1636 dit stuk land in tweeën gesplitst voor zijn beide zonen Cornelis en Jan.  Zijn zoon Jan is leenvolger (en dus de oudste zoon). Dierrick (Dirk, Derck) van Wely, de broer van Aellert Cornelisz van Wely (Allard), treedt als voogd op voor de andere zoon Cornelis.
De andere erfgenamen van Allard, te weten Derck, Hendrik, Teunis en Cornelis van Wely, hele en halve broers, oom Gisbert Driessen en neef Jan van Wely en grootvader Cornelis van Wely, mede voor hun stiefmoeder en stiefgrootmoeder Marie van Wely verkopen in 1636 een gedeelte van Kleinste Ganssenkamp. (bron: repertorium op de lenen van het huis Hemmen).

Kinderen:

 1. Jan
 2. Cornelis

Wapen op het graf van Aellert van Wely, 1636.
 (collectie Steenkamp, CBG).


XIIc. Cornelis van Welij

Geboren ca 1580-1600
Getrouwd met ??
Kinderen:

 1. Jan (?)
Overleden in mei 1670.
Beroep: Molenaar in Herveld. Woonde in Hien bij Wely en Dodewaard.
Getrouwd met Christina (Stijntje) van Rinsum.

In 1640 worden Jan van Weely en zijn huysvrou Stijntje van Rensem genoemd in het lidmatenregister van de NDG kerk te Wely.
Jan van Wely woont in 1637 aan de Welyschestraat te Hien.
(Bron: ORA Nederbetuwe, ambt Opheusden, transcritie tot 1665, D. Spruit, Osenvorenreeks 2, 1985).
Vermeld in verpondingsregister: Dijstelcamp 3 ½ mergen bouwlandts geestimeert ad -13-10 + 22  35-10-0. 
Jan Welijs huijs, hoff ende boomgaert 2 mergen, geestimeert op 30 gld. Polder 2.
Jan van Wely volgens pachtcedul voor 176 gl..
(Bron: Verponding van 1650 Hien en Dodewaard, Osenvorenreeks nr. 31, sept.1989, D. Spruit)
Jan en zijn vrouw Stijneken van Rinsem worden genoemd protocol vrijwillige rechtspraak kerspel Hien en Dodewaard nr. 16 van 04-03-1645 inzake een lening. Ook genoemd in de akte van bezwaar Hien en Dodewaard, protocol 175 van 07-01-1661 en akte van bezwaar protocol 2388 van 07-01-1661 inzake een huis, hofstad, boomgaard, bouwland, etc. op basis van een brief van 20-10-1650.
Tevens als Johan van Welij, molenaar tot Herveld, in protocol vrijwillige rechtspraak kerspel Hien en Dodewaard nr. 405 van 03-05-1668 inzake een hypothecaire lening. Tevens als Johan van Welij tot Herveld in protocol 460 van 10-03-1670, waarbij beslag wordt gelegd op zijn goederen in Herveld wegens pachtpenningen van een bouwhof in Oosterholt. In protocol 469 van 30-05-1670 gaat de schuld over op zijn weduwe en erfgenamen. In protocol 486 van 10-08-1671 wordt zijn vrouw Sijntge van Rinsum genoemd.

Kinderen:

 1. Truitjen, gedoopt op 01-01-1643 (d) te Dodewaard.
 2. Aeltgen, gedoopt op 30-11-1644 (d) te Dodewaard.
 1. Arendt / Arndt (?)

  Vermeld in verpondingsregister: Arndt van Wely huijs, hoffstatt, boomgaert eenen mergen, geestimeert op 30 gl:. Ten laste 3 roeden int 1e block -53 –10.  (Bron: Verponding van 1650 Hien en Dodewaard, Osenvorenreeks nr. 31, sept.1989, D. Spruit)

 2. Ariken (?) Op 15-12-1655 wordt Ariken van Wely lidmaat van de NDG kerk te Dodewaard.
 3. Bart (?)

  Vermeld in verpondingsregister: huijsken ende boomgaerten een halff hont, vergaet seer, gepriseert op -2-10; ½ roede in´t 7e block -5-4-12-0. (Bron: Verponding van 1650 Hien en Dodewaard, Osenvorenreeks nr. 31, sept.1989, D. Spruit)

  Kind:
  1. Metje. Woonde in Dodewaard.
   Op 16-10-1652 doet Metgen van Wely, huysvrou van Hendrick Dirrix belijdenis (lidmatenregister NDG kerk Dodewaard).
   Getrouwd: 1e huwelijk met Hendrik Dirksz. 2e huwelijk met Zander Wessels. 3e huwelijk op 13-03-1687 (t) te Dodewaard met Jan Willemsen, wonende te Opheusden.
 4. Berndt (?)
  Overleden voor of in 1625
  Getrouwd met Mariken Cornelisdochter Alewijns.

  Berndt en zijn vrouw Mariken Cornelisdochter zijn op 12 maart 1633 425 gulden schuldig uit acht morgen land op Hien gelegen genaamd de Maijen. Op 17 april 1625 wordt mariken Alewijns genoemd als weduwe van Berndt van Wely (protocol Rechtbank Kesteren).

 5. Dirricksje (?)
  Getrouwd op 22-05-1649 (t) met Hendrick van Aelst, wonende te Dodewaard.
 6. Gerrit (?)

  Op 6 mei 1633 leent Gerridt van Wely 100 gulden uit zijn goederen te Dodewaard. Op 16 oktober 1634 belooft hij de predikant van Heteren Gerardus Norman 240 gulden uit een weiland in het Dodewaardse veld. (Protocol Rechtbank Kesteren).
  In 1640 wordt Gerrit van Wely genoemd in het lidmatenregister van de NDG kerk te Dodewaard.

 7. Gosen (?)
  Kind:
  1. Gerritgen, gedoopt op 09-02-1651 (d) te Dodewaard.
 8. Wouter (?), volgt XIIIb

 

XIIIb. Wouter van Welij


Geboren ca 1610-1620.
Kinderen:

 1. Cornelis, geboren ca 1640-1645 (?, niet in het doopboek) te Dodewaard, volgt XIVb.
 2. Johan (?).
  Woonde te Hien.
  Getrouwd op 26-02-1676 (t) in de kerk van Hien met Ryxcken Jansdr van Essenvelt.

  In protocol vrijwillige rechtspraak 519 van 26-07-1673 vermaakt hij een boomgaard aan zijn zoon Cornelis.
  In protocol 671 van 08-08-1682 en 809 van 20-10-1678 worden Johan van Wely en Rijcxken Jans, echtelieden genoemd. In protocol 686 van 14-02-1684 leent hij zijn zoon Cornelis geld.

  Kind:
  1. Cornelis van Wely.


XIVb.  Cornelis Woutersz van Welij

 


Geboren ca 1640-1645 (?, niet in het doopboek) te Dodewaard.
Ondertrouwd op 14-04-1667 (t), getrouwd op 24-05-1667 te Dodewaard met Claasken Willemsen, geboren te Dodewaard.

Uit het trouwregister van de Nederduits Gereformeerde Kerk Hien en Dodewaard, 1667.

Beiden worden genoemd als lidmaten in het lidmatenregister van de NDG Kerk te Dodewaard in 1669
Beide echtelieden worden genoemd in het protocol vrijwillige rechtspraak kerspel Hien en Dodewaard nr. 984 (folio 177) van 13-04-1701 inzake een door hen verstrekte lening.

Kinderen:

 1. Gerrit, geboren in 1668, gedoopt op 07-02-1668 (d) te Dodewaard, volgt XVa.
 2. Willem, geboren in 1668, gedoopt op 07-02-1668 (d) te Dodewaard. Tweelingbroer van Gerret.
  Overleden tussen 1717 en 1721 (bron: Protocol vrijwillige rechtspraak nr. 1216, folio 242-242v van 04-08-1721, inzake de schuldbekentenis va Hendrick Heij en Mechteld de Bruijn die een stuk land tot zekerheid stellen ten noorden van dat van “de erfgenamen van Willem van Welij”.
  Getrouwd: 1e huwelijk: ondertrouwd op 30-09-1699, getrouwd op 22-10-1699 (t) te Dodewaard met Helena Hendricksen, geboren 21-01-1677 (d) te Dodewaard, overleden ca 1702/1703, dochter van Hendrick Derricksz en Cornelisken Alewijnsen.  2e huwelijk: op 30-03-1704 (t) te Dodewaard met Jantje Cornelissen van de Wall, geboren in ca 1684 te Ochten, overleden te Dodewaard, dochter van Cornelis van der Wall en Barbera Willemsen.
  De moeder van Willem, Claasken Willemsen, was een zus van de moeder van Jantje Cornelissen van de Wall: Barbera Willemsen. Er moest derhalve huwelijksdispensatie voor deze “zusterkinderen” worden verleend.

  Kinderen uit het 1e huwelijk:

  1. David, gedoopt op 28-11-1700 (d)  te Dodewaard.
  2. Jantje, gedoopt op 10-09-1702 (d) te Dodewaard.
   Beide kinderen David en Jantje worden genoemd in protocol nr. 1160 (folio 223v-224) van 10-05-1716 in een erfeniskwestie, waarin zij in de plaats van de dan al langer geleden overleden moeder Heleen betrokken zijn.

Kinderen uit het 2e huwelijk:

  1. Cornelis, gedoopt op 07-09-1704 (d) te Dodewaard. Overleden vóór 1716.
  2. Aaltje, gedoopt op 13-09-1705 (d) te Dodewaard.
  3. Helena, gedoopt op 21-11-1706 (d) te Dodewaard.
  4. Gerrit, gedoopt op 06-04-1708 (d) te Dodewaard.
  5. Jan, gedoopt op 08-11-1709 (d) te Dodewaard.
  6. Berber, gedoopt op 03-10-1711 (d) te Dodewaard.
  7. Hendrick, gedoopt op 12-02-1713 (d) te Dodewaard.
  8. Arien (Ary), gedoopt op 23-12-1714 (d) te Dodewaard, overleden op 13-01-1793 te Arkel.
   Getrouwd op 25-02-1742 met Neeltje Ariens Muylwijk, gedoopt op 02-03-1721 te Rietveld (Arkel), overleden te Rietveld (Arkel) op 02-02-1804.
   Kinderen:
   1. Willem, gedoopt op11-03-1742 te Arkel.
   2. Jannigje, gedoopt op 28-07-1744 en gedoopt 02-08-1744 te Arkel.
   3. Marijtje, gedoopt op 16-03-1746 en gedoopt op 20-03-1746 te Arkel.
   4. Adriaantje, gedoopt op 24-06-1748 en gedoopt op 30-06-1748 te Arkel, overleden op 28-01-1822 te Spijk (ZH).
    Getrouwd op 05-05-1782 te Arkel met Baltus de Jong, gedoopt op 07-07-1743 te Spijk, overleden op 19-04-1796 te Spijk.
   5. Willemke, gedoopt op 07-12-1750 en gedoopt op 13-12-1750 te Arkel.
   6. Willem, gedoopt op 14-07-1754 te Arkel.
   7. Adriaantje, geboren te Rietveld (Arkel), gedoopt op 27-09-1758 te Arkel.
   8. Maaijke, gedoopt op 28-07-1765 te Arkel.
  1. Cornelis, geboren op 6-9-1716 en gedoopt op 15-09-1716 te Dodewaard.
 1. Arentje, geboren na 1670.
  Ondertrouw/getrouwd op 18-11/03-12-1693 (t) met Arijaen Gijsbertsen van de Vooren, zoon van Gijsbert van de Vooren. Zij doet op 24-12-1690 belijdenis (Lidmatenregister NDG Kerk Dodewaard).

  Beide echtelieden worden genoemd in het protocol vrijwillige rechtspraak nrs 945 en 946 (folio 167-167v) van 31-08-1698 in verband met de koop van een stuk grond respectievelijk het aangaan van een lening met hun woning en land als onderpand. Tevens in protocol 1061 (folio 201v). van 07-07-1710 in verband met de verkoop van een boomgaard. Arien van de Vooren ook in het protocol vrijwillige rechtspraak nr. 1364 (folio 315v-316) van 03-09-1734, zie hierboven.

Gerrit en Willem worden samen genoemd in het protocol vrijwillige rechtspraak  nr. 894 (folio 139v-140) van 06-04-1696 inzake de aankoop van een huis met grond, in nr. 901 (folio 153v) van 22-05-1696 inzake een lening met het huis als onderpand en in nr. 953 (folio 169) van 03-02-1699 inzake de koop van grond genaamt “den Kleynen Selck”.

De weduwe en boedelhoudster van Willem van Welij, Jantje van de Wall, gesterkt door haar meerderjarige zoon Gerrit die mede voor zichzelf handelt, alsmede Arien van de Vooren (zie hierna) en Jan van de Wal als “bloetmomboire” van de minderjarige kinderen verkopen in het protocol vrijwillige rechtspraak nr. 1364 (folio 315v-316) van 03-09-1734 aan Cornelis van Wely en diens eerste vrouw Scharlotte Catharina Kellerin de helft van ongeveer 4 mergen boomgaard en bouwland, genaamd “de Zelk”.
Jantje van de Wall en Cornelis van Wely worden ook genoemd in het protocol nr. 1366 (folio 317) van 29-09-1734 en het protocol nr. 1386 (folio 326v) van 30-12-1735.
Tevens wordt Jantje van de Wall met haar bovengenoemde zonen Gerrit, Hendrick, Cornelis, Arien en Jan genoemd in het protocol nr. 1389 (folio 328v), begin 1736. inzake de verkoop van een huis met hof en boomgaard groot 3 hondt in Dodewaard aan Pelgrom de Kemp.


XVa. Gerrit van Welij

Gedoopt op 07-02-1668 (d) te Dodewaard, tweelingbroer van Willem.
Ondertrouwd op 26-03-1699 en getrouwd op 23-04-1699 (t) te Dodewaard met Margrieta Jansen van Ingen, overleden vóór of in 1733, dochter van Jan Tonisse van Ingen en Neeltje van Hattum.
Doet 24-12-1690 belijdenis (Lidmatenregister NDG Kerk Dodewaard).

Uit het trouwregister van de Nederduits Gereformeerde Kerk Hien en Dodewaard, 1699.

Genoemd in het protocol vrijwillige rechtspraak, samen met zijn broer Willem, zie hiervoor.

Tevens in nr. 1004 (folio 182v-183) van 25-02-1704 inzake de aankoop van een stuk weiland groot 2 ½ morgen genaamd “De Hoge Wijde” bij Dodewaard, in nr. 1033 (folio 192-192v) van 20-04-1707 inzake de aankoop van een erf met huis, hof en boomgaard groot 1 ½ hond bij Dodewaard, in nr. 1034 (folio 192v) van dezelfde datum inzake een lening ad 250 gulden ter financiering ervan, met het gekochte als zekerheid.

Kinderen:

 1. Jan, gedoopt op 17-03-1700 (d) te Dodewaard.
  Genoemd in een testament van 16-09-1733, Utrechts Archief.
 2. Cornelis, gedoopt op 18-02-1703 (d) te Dodewaard, volgt XVIa.
 3. Teuntje, gedoopt op 06-12-1705 (d) te Dodewaard. Overleden vóór of in 1733
 4. Neeltjen, gedoopt 02-09-1708 (d) te Dodewaard.
  Gehuwd met Herman Bosch, beroep broodbakker.
  Genoemd in een testament van d.d. 16-09-1733, Utrechts Archief.
  Woonde aan de Elantsgracht te Amsterdam.
In een testament van notaris G. Marthens te Utrecht van 16-09-1733 wordt vermeld dat wijlen Margaretha van Ingen (getrouwd met Gerrit van Wely) als erfgename van Thomas Billé (erfgenaam en boedelharder van Margartha van Engelen) drie kinderen heeft. De kinderen Jan en Neeltje van Wely erven eenderde van eenzesde part van de erfenis.
Kennelijk zijn Margaretha en haar dochter Teuntje dan al overleden.

 

XVIa.  Cornelis van Welij

Gedoopt op 18-02-1703 (d) te Dodewaard. Overleden vóór 1758 (lidmatenregister NDG Kerk Dodewaard).
Getrouwd: 1e huwelijk ca 1724-1727 met Scharlotta Catharina Kellerin van Beijere, geboren ca 1705-07.

2e huwelijk op 04-04-1739 in Opheusden met Bertje van Gelder, geboren ca 1707 te Opheusden.

Uit het trouwregister van de Nederduits Gereformeerde Kerk Hien en Dodewaard, 1739.

Jantje van de Wall, weduwe van zijn vader Willem van Wely, verkoopt op 03-09-1734 aan Cornelis van Wely en diens eerste vrouw Scharlotte Catharina Kellerin de helft van circa vier morgen boomgaard en bouwland genaamd “De Zelk” bij Dodewaard, gelegen naast (ten westen van) de kerk.
(Bron: Protocol vrijwillige rechtspraak nr. 1364 (folio 315v-316)

Cornelis van Wely en Beertje van Gelder echtel. haec com tutore marito hebben verkogt en getransporteert eerstelijk ongeveer eenen halven mergen bouwlandt, ompaalt en dan nog twee hondt boomgaert, beyde in het kerspel Heusden gelegen, aan en ten behoeve van Peter Louwerens en Willemina Gerritse echtel., 2 november 1748.
(Bron: Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv 252, Osenvorenreeks A21 blz. 104).

Aaldert van Gelder en Jantje van Gelder echtel, Cornelis van Wely en Bertje van Gelder echtel. en Gijsbert van Maanen en Jantje van Gelder echtel., Peter Dingeman en Elisabeth van Gelder echtel. hebben verkogt, gecedeert en getransporteerdt aan en ten behoeve van Arien Arendts en Hendryn van Beek, over de echtel. en haare erven, ongeveer een half hont boomgaart aan de Lakemontsestraat onder Heusden gelegen., 25 januari 1753.
(Bron: Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv 252, Osenvorenreeks A21 blz. 182).

Cornelis van Wely en Bertje van Gelder echtel. hebben verkogt, gecedeert en getransporteerd aan Arnoldus Cornelis en Catharina Sipmen ende haren erven ongeveer eene mergen bouwlandt agter het clooster onder den kerspel Heusden gelegen, 1 mei 1753.
(Bron: Protocol van bezwaar kerspel Opheusden, RNB inv 252, Osenvorenreeks A21 blz. 188).

Kinderen uit het 1e huwelijk:

 1. Lucas (?), geboren tussen 1724 en het 1e halfjaar 1727 (?) te Dodewaard ?, volgt XVIIa.
  (Geen zekerheid hierover, in de periode 1724-1727 ontbreekt het doopregister van Dodewaard. Lucas zal geen zoon van Gerrit van Welij en Margrieta Jansen van Ingen zijn; hun kinderen worden genoemd in een testament van 16-09-1733 genoemd maar daar staat geen Lucas bij. Lucas  is waarschijnlijk ook geen zoon van Willem van Welij en Jantje van der Wall, hun zonen worden in 1736 in een protocol vrijwillige rechtspraak vermeld, ook hier is geen Lucas bij).
 2. Gerradus, gedoopt op 02-10-1729 (d) te Dodewaard.
 3. Margrieta, gedoopt op 25-03-1731 (d) te Dodewaard.
  Getrouwd op 06-05-1758 (t) te Dodewaard met Lambert Dame van Attenhove, wonende te Hien (GA A´dam, 484/42/3).
  Beiden genoemd als lidmaten van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Hien en Wely in januari 1758.
  Woonden te Amsterdam.
 4. Cornelia, gedoopt op 01-01-1734 (d) te Dodewaard.
  Overleden op 07-03-1814 te Beesd.
  Getrouwd op 08-06-1755 te Montfoort met Andreas van Snelderweerd, geboren te IJsselstein.
 5. Catharina Margarita, gedoopt op 17-10-1738 (d) te Dodewaard.

Kinderen uit het 2e huwelijk:

 1. Scharlotte Catharina, gedoopt op 12-02-1741 (d) te Dodewaard
 2. Aeldert, gedoopt op 10-01-1742 (d) te Dodewaard, volgt XVIIb.
 3. Cornelia, gedoopt 16-08-1744 (d) te Dodewaard.


XVIIa.  Lucas van Welij

 


Geboren tussen 1724 en 1e halfjaar 1727 (?) te Dodewaard.
(in die periode ontbreekt het doopregister).
Ondertrouwd op 13-05-1746, getrouwd op 03-06-1746 (t) te Dodewaard met Anneke Stevens Fliervoet van Leuven, gedoopt op 21-01-1720 te Dodewaard, dochter van Steven Berntz Fliervoet en Maertje Cornelissen.
In enkele registraties wordt zij Anneke Stevens genoemd (patroniem Stevens naar haar vader Steven Fliervoet), in het trouwregister en in doopregister van haar eerste kind Anna van Leuven, bij latere kinderen soms ook wel “Anneke Fliervoet gezegd van Leuven”.

Uit het trouwregister van de Nederduits Gereformeerde Kerk Hien en Dodewaard, 1746.

Kinderen:

 1. Meertje, geboren en gedoopt op 23-04-1747 (d) te Dodewaard.
 2. Steven, geboren op 20-12-1748 (d) te Dodewaard, volgt XVIIIa.
 3. Gerritjen, gedoopt 11-07-1751 (d) te Dodewaard. Overleden op 10-12-1827 te Rotterdam.
  Getrouwd op 06-11-1791 te Rotterdam met Jacob Rouw, afkomstig uit Rotterdam. Idem op 23-10-1791 in de Lutherse Kerk (Bronnen: (t) Stadstrouw 066 en (t) Lutherse Kerk Rotterdam 002. - zowel voor de Gemeente als kerkelijk getrouwd!)
 4. Willem, geboren en gedoopt op 04-01-1756 (d) te Dodewaard, overleden op 27-11-1811 te Opheusden.
  Ondertrouw/getrouwd op 17-12-1779/04-01-1780 (t) te Heusden met Neeltje Ariëns, geboren te Opheusden in 1756, overleden te Opheusden op 17-07-1805.
  Kinderen:
  1. Johanna Maria, geboren op 09-07-1780 en gedoopt op 16-07-1780 te Opheusden, overleden op 10-05-1849 te Dodewaard.
   Getrouwd op 06-08-1829 te Opheusden met Dirk van Schaik, geboren op 16-05-1776 te Hien.
   Zij verhuurde een kamer in haar huis Waalbandijk 93 te Hien aan de Gemeente Dodewaard. Deze kamer deed tientallen jaren als “gemeentehuis” dienst.
   Bron: Tabula Batavorum jaargang 1984 blz. 18, met afbeelding van het huis.
  2. Gerritje, geboren op 16-01-1784 en gedoopt op 18-01-1784 te Opheusden.
  3. Steven, geboren op 25-09-1786 en gedoopt op 01-10-1786 te Opheusden.
  4. Maritje, geboren op 28-03-1789 en gedoopt op 19-06-1789  te Opheusden.
  5. Maria, geboren op 17-02-1791 en gedoopt op 20-02-1791 te Opheusden.
  6. Lucas, geboren op 28-10-1793 en gedoopt op 03-11-1793 te Opheusden.
  7. Marritje, geboren op 06-02-1797 en gedoopt op 12-02-1797 te Opheusden.
 5. Cornelis, geboren op 15-02-1758, gedoopt op 19-02-1758 (d) te Dodewaard. Overleden op 27-01-1828 te Dodewaard. Getrouwd op 28-08-1791 (t) te Dodewaard met Helena Volkers, geboren te Huissen, overleden op 09-09-1828 te Dodewaard.
  Kinderen:
  1. Lucas, geboren op 07-05-1794 en gedoopt op 11-05-1794 (d) te Dodewaard. Overleden ca 1798 (?).
  2. Lucas, geboren op 27-05-1798 en gedoopt op 28-05-1798 (d) te Dodewaard. Overleden op 21-01-1866 te Dodewaard.
   Beroep: Landbouwer en boomkweker. Op 21 juni 1845 kwam hij aan in Suriname. In hetzelfde jaar stierven al zijn 5 kinderen en ook zijn echtgenote Johanna van Snippenberg. Op 8 april 1849 vertrok hij uit het kolonisatiegebied.
   Getrouwd:
   1e huwelijk op 28-05-1835 te Dodewaard met Johanna van Snippenberg, geboren op 05-11-1803 te Herveld, overleden op 27-07-1845 te Groningen, Suriname.
   2e huwelijk in 1846 met Hendrijna Versteegh, geboren op 19-01-1800 te Loenen/Slijk Ewijk.
   Kinderen:
   1. Helena, geboren op 26-11-1836 te Dodewaard. Overleden op 09-09-1845 te Voorburg (Suriname).
   2. Cornelia Johanna, geboren op 03-07-1838 te Dodewaard. Overleden op 18-07-1845 te Voorburg (Suriname).
   3. Cornelis, geboren op 16-05-1840 te Dodewaard. Overleden op 16-07-1845 te Voorburg (Suriname).
   4. Gerritje, geboren op 31-10-1841 te Dodewaard. Overleden op 08-08-1845 te Voorburg (Suriname).
   5. Hendrik, geboren op 25-05-1844 te Dodewaard. Overleden op 13-09-1845 te Voorburg (Suriname).
  3. Gerritje, geboren op 12-06-1803 en gedoopt op 26-03-1803 (d) te Dodewaard. Overleden op 29-12-1837 te Dodewaard. Getrouwd op 07-05-1829 te Dodewaard met Jan Adolf Hoogakker, geboren op 05-03-1805 te Dodewaard.
 6. Arnoldus, geboren op 05-02-1760, gedoopt op 15-02-1760 (d) te Dodewaard.
 7. Dirk, geboren op 14-02-1761, gedoopt op 15-02-1761 (d) te Dodewaard, overleden op 23-10-1838 te Dodewaard.
  Getrouwd op 02-02-1787 te Lent met Maria Stroeben / Stroep, geboren in ca 1754 te Nassau, overleden op 15-10-1834 te Dodewaard.
  Kinderen:
  1. Gerritje, geboren op 06-02-1787, gedoopt op 25-02-1787 (d) te Lent. Overleden op 16-10-1876 te Rotterdam Overschie.
   Getrouwd:
   1e huwelijk met Herman van der Hul.
   2e huwelijk op 27-05-1818 te Rotterdam met Alexander Klaassen, gedoopt op 30-04-1780  te Tiel, overleden op 17-06-1835 te Rotterdam, zoon van Abram Klaassen en Aaltje Wilkes.
  2. Margaretha, geboren op 02-08-1789, gedoopt op 02-08-1789 (d) te Lent. Begraven op 13-03-1794 te Lent ?
  3. Johanna, geboren op 12-11-1791 en gedoopt op 13-11-1791 (d) te Lent.
   Getrouwd op 19-05-1830 te Rotterdam met Adriaan Schelleman uit Sluis (bs R´dam), zoon van Jacobus Schelleman en Helina Jacoba Jansen
   Johanna woonde daarvoor in Lent (Gld.) (bs R´dam).
  4. Steven, geboren op 30-03-1794, gedoopt op 30-3-1794 (d) te Lent.
  5. Luijtje, gedoopt op 24-07-1796 te Bemmel. Begraven op 14-04-1798 te Bemmel.
   Getrouwd op 08-05-1839 te Rotterdam met Johannes Vergalen, geboren op 15-10-1790 te Rotterdam, zoon van Cornelis Vergalen en Hermina Booij.
 8. Willem Jan, geboren op 07-01-1765, gedoopt op 23-02-1765 te Dodewaard, volgt XVIIIc.


XVIIb. Aeldert van Wely

Gedoopt op 10-01-1742 (d) te Dodewaard.
Getrouwd (ondertrouw op 29-03-1765) te Dodewaard met Derrekje van Hattum, geboren op 23-04-1741 (d) te Wely, dochter van Hendrik van Hattum en Grietje Derrikse.

Aldert van Wely en Dirkje van Hattem E.L., Albert van Eldik en Neesken van Gent E.L. transporteren aan Anthony Budding en Elisabeth de Leeuw E.L. 2 akkeren in Neeltje van Hattems pas, 3 ht te Dodeweerd.
(Bron: RA Gelderland protocol van Hien en Dodewaard NB 257, fol. 528v, 01-05-1781).

Aeldert van Wely en Derkje van Hattum E.L. lenen van rector E.J.P. Schonck te Nijmegen op 2 percelen van 6 mn weiland "den Langen boom" en "de Hogeweide" te Dodewaard: O. Jan van t Ruit, W. en Z. wed. Jan de Kemp, N. Aelbert van Eldik Bzn.
(Bron: RA Gelderland protocol van Hien en Dodewaard NB 258 fol. 290v, 29-08-1791).

Arien van Wely en Cornelia Josina van Gunsteren (zij tekent van Gumster), Johannus van Wely en Willemina de Groot E.L. Derk Driessen en Huybertje de Kat E.L., Bart van Hattum en Cornelia Jansen E.L., Derk van Hattum en Dirkje van Aalst E.L., Hendrik Teunissen en Grietje van Hattum E.L., Anthony Budding en Trijntje van Hattum E.L., Aeldert van Wely en Derkje van Hattum E.L., Jan van Os en Johanna van Hattum E.L., de heer Derx van 't Ruit en Catharina Duys E.L., Cornelia Fijte, wed. van J.W. van Maarseveen, geass. met haar zoon den wijnkoper A. van Eldik Bz, Jannetje van 't Ruyt, Derk van 't Ruyt, ook voor M.G. Lijna x C. van 't Ruyt, ook voor Jan Weteling en Maria van Hattum, E.L. te Delft, Hendrina Farenkroeg, wed. Jan Gotlieb Zeeckel, geass. met haar schoonzoon Derk Ebbers, en Wilhelmina Farenkroeg, wed. Daniel de Phyffer, alle erfgenamen van Fredrik van Wely en Cornelia Farenkroeg te Nijmegen, transporteren aan Hendrik Roelofs en Cristina Budding E.L. 6 mn weiland "Hermanskamp of Grotewey" te Hien: O. baron Hacfort, W. de vaart en Dalwagen, N. A. van Eldik Bz, Z. erven J. van t Ruyt.
(Bron: RA Gelderland protocol van Hien en Dodewaard NB 258 fol. 328, 08-01-1793).

Hendrik Theunissen, wedr van Margaretha van Hattum, voorts Anthonie Budding en Catharina van Hattum E.L., ook als volm. van Jan Weeteling en Maria van Hattum, E.L. te Delft, Derk van Hattum, ook voor zijn absente huisvrouw Derkje van Aalst, Aaldert van Wely en Derkje van Hattum E.L., Jan van Os en Johanna van Hattum E.L., Cornelia Jansen, wed. van Bard van Hattum, ook voor haar kinderen Johannes [van Hattum] en Aard van Hattum, Willem van Neerbos en Margaritha van Hattum E.L., Hendrika van Hattum, meerderjarig, Poulus Leybers, getr. met Catharina Beatrix Jansen, eenmalige huisvrouw van Hendrik van Hattum, ook voor haar minderjarige kinderen: Johanna Wilhelmina [van Hattum], Hendrika Maria [van Hattum] en Geysbertus Henderikus van Hattum, Bard de Hoog en Clasina Sipman E.L., Stoffel Bouwman en Nieske de Hoog E.L. en latstelijk Johannes van Schaik, wedr van Catharina de Hoog ook voor zijn 4 kinderen bij haar: Derk [van Schaik], Michiel [van Schaik], Poulus [van Schaik] en Jan van Schaik, alle te saamen broeders, zwagers en zusters, mitsgaders neven en nichten en eenige en universeele Erffgenaamen van geseide Margaretha van Hattum. 1e comparant voor de helft en de anderen samen voor de andere helft verkopen aan den Oud Custos Willem van Schaik namens zijn minderjarige zoon Helmert Cornelis Bosman van Schaik, 2 mn bouwland "de twee Morgen": O. erfgen. van Hooft, Z. de gemeene straat, N. Huybert Budding te Hien, op Wely.
(Bron: RA Gelderland protocol van Hien en Dodewaard NB 258, fol. 437v, 04-05-1797).

Magescheid tussen Jan Theodorus van Eldik, getrouwd met Cornelia van Wely, Margrieta van Wely, Cornelis van Wely, Hendrika van Wely, Gerrit van Wely, Hendrik van Wely, Bart van Wely en Dirk van Wely, kinderen van Aldert van Wely bij wijlen Dirkje van Hattem. De vader houdt de goederen en de kinderen zullen hun delen aanveerden na vaders sterven. (Bron: RA Gelderland protocol van Hien en Dodewaard NB 260, fol. 222, 02-07-1803).

Kinderen:

 1. Cornelia, geboren op 01-06-1766 te Dodewaard. Overleden op 12-07-1827 te Dodewaard.
  Getrouwd op 07-04-1796 te Dodewaard met Jan Theodorus van Eldik, geboren ca 1762 te Hien (Zie De Nederlandsche Leeuw jaargang 1899 blz. 123).
 2. Margrieta, geboren op 18-09-1768 te Dodewaard.
  Getrouwd op 06-05-1814 te Dodewaard met Meindert Meinders, geboren te Oldenkerken (Duitsland).
 3. Cornelis, geboren op 07-09-1772 en gedoopt op 13-09-1772 te Dodewaard. Overleden op 28-10-1851 te Dodewaard.
  Getrouwd op 16-04-1812 te Dodewaard met  Maria Wilhelmina van Welij, geboren op 12-02-1775 te Nijmegen, overleden op 28-01-1858 te Dodewaard, dochter van Arien van Welij en Clasina Scheers. (Maria Wilhelmina van Welij, met attestatie van Nijmegen op 12-11-1808 lidmaat NDG Kerk te Dodewaard).
  Kinderen:
  1. Clasina Alida, geboren op 06-03-1814 te Dodewaard. Overleden op 05-07-1893 te Dodewaard.
   Getrouwd:
   1e huwelijk op 27-08-1835 te Dodewaard met Johannes Petrus Crum, geboren op 29-03-1794 te Dodewaard, overleden op 12-01-1842 te Dodewaard.
   2e huwelijk op 21-03-1844 te Dodewaard met Dirk Jan van Binsbergen, geboren ca 1814 te Echteld, overleden op 30-07-1851 te Dodewaard..
   3e huwelijk op 20-01-1866 te Dodewaard met Peter Krum (Crum), geboren op 05-06-1815 te Dodewaard, weduwnaar van Gijsbarta Roelofs, overleden op 27-05-1872 te Dodewaard.
  2. Derkje Adriana, geboren op 02-07-1816 te Dodewaard. Overleden op 06-04-1884 te Dodewaard.
 1. Hendrica, geboren op 17-11-1774 en gedoopt op 20-11-1774 te Dodewaard.
  Getrouwd op 03-03-1814 te Dodewaard met Jan de Hoog, geboren ca 1787 te Dodewaard.
 2. Gerrit, geboren op 18-02-1777 en gedoopt op 23-02-1777 te Dodewaard, volgt XVIIIb.
 3. Hendrik, geboren op 29-03-1779 en gedoopt op 03-04-1779 te Dodewaard. Overleden op 09-09-1831 te Dodewaard.
  Getrouwd na 1810 met Grietje Jager, gedoopt op 20-03-1768 te Opheusden.
 4. Bart, geboren op 20-03-1781 en gedoopt op 13-05-1781 te Dodewaard. Tweeling met Johanna Maria, zie hierna.
  Getrouwd op 24-12-1815 te Schoonhoven met Johanna Maria Bel, geboren te Schoonhoven, dochter van Pieter Bel en Lena Blok.
  Kinderen:
  1. Albertus Dirk, geboren ca 1817 te Jaarsveld. Overleden op 16-12-1906 te Dodewaard.
   Getrouwd met Jannetje van Eldik, geboren op 01-11-1816 te Dodewaard, overleden op 03-02-1890 te Dodewaard.
   Kinderen:
   1. Johanna Maria, geboren op 25-10-1843 te Dodewaard. Overleden op 22-08-1896 te Dodewaard.
   2. Jan Dirk, geboren ca 1846 te Dodewaard. Overleden op 26-02-1860 te Dodewaard.
   3. Willemina, geboren ca 1848 te Dodewaard.
    Getrouwd op 18-07-1871 met Willem Antonij van Soest, geboren ca 1849 te Dodewaard; wettiging 1 kind.
   4. Bart, geboren ca 1851 te Dodewaard. Overleden op 25-03-1852 te Dodewaard.
   5. Bart, geboren ca 1854 te Dodewaard. Overleden op 02-02-1859 te Dodewaard.
  2. Lena Petronel, geboren op 02-04-1818 te Jaarsveld.
  3. Willemina, geboren op 29-12-1819 te Jaarsveld.
  4. Albartus, geboren op 18-05-1823 te Jaarsveld.
  5. Pieter, geboren op 23-05-1821 te Jaarsveld.
  6. Jacoba Maria, geboren op 23-05-1830 te Vianen.
 1. Johanna Maria, geboren op 20-03-1781 en gedoopt op 13-05-1781 te Dodewaard. Tweeling met Bart, zie hiervoor. Overleden vóór 02-07-1803.
 2. Dirk, geboren op 14-05-1783 en gedoopt op 18-05-1783 te Dodewaard.
  Getrouwd op 24-04-1812 te Buren met Gerdina van Versendaal, geboren ca 1787 te Amersfoort.
  Kinderen:
  1. Dirkje, geboren ca 18?? te Buren, overleden op 22-02-1898 te Delft.
   Getrouwd met Hendrik Reints Atsma, overleden vóór 1989. 
  2. Maria Cornelia, geboren ca 1815, overleden op 31-08-1832 te Vianen.
  3. Albartus, geboren op 22-05-1817 te Hagestein.
  4. Albertus, geboren op 29-09-1819 te Hagestein.
  5. Gerdina, geboren op 17-05-1822 te Hagestein.

XVIIIa.  Steven van Wely

 


Geboren op 20-12-1748, gedoopt te Dodewaard op 25-12-1748 (d), overleden op 28-11-1836 (bs) te Kerk Avezaath.

Uit het doopregister van de Nederduits Gereformeerde Kerk Hien en Dodewaard, 1748.

Beroep: Timmerman.
Getrouwd te Zoelen op 01-05-1774 met Catharina van Gent, geboren te Zoelen, gedoopt op 14-11-1751, overleden op 24-12-1813 te Kerk Avezaath, dochter van Teunis van Gent en Hermijntje de Jongh.

Kinderen:       

 1. Anthonie, geboren op 25-04-1775 en gedoopt op 30-04-1775 (d) te Kerk Avezaath, volgt XIXa.
 2. Anna Maria, geboren op 12-09-1777 en gedoopt op 14-09-1777 (d) te Kerk Avezaath, overleden op 20-03-1859 te Kerk Avezaath.
  Beroep: werkster.
  Getrouwd op 07-02-1802 (t) te Kerk Avezaath met Adrianus van Alphen, geboren te Utrecht, gedoopt (RK) Utrecht op 11-08-1779, overleden op 14-08-1820 te Zuylen, beroep: timmerman/stratenmaker.

  Doopregister Kerk Avezaath 1801: Geboren/gedoopt 29 januarij/13 september, Gerrit, zoon van Anna Maria van Welij, waarover als vader heeft gestaan Adrianus van Alphen, jager in de 2e Comp van het 2e Battaillon Bat. Jagers. Deze onechtheid is vervallen door het huwelijk van gen. A. van Alphen met A.M. van Welij d. 7 februarij 1802 voltrokken (d).

 3. Harmijntje (d) (of Hermijntje), geboren op 08-11-1779 en gedoopt op 14-11-1779 (d) te Kerk Avezaath.
  Getrouwd op 03-11-1813 te Rotterdam met Johannes Adrianus Barthol (bs R´dam), gedoopt op 12-10-1780 te Rotterdam.
 4. Kaatje, geboren op 09-05-1783 en gedoopt op 11-05-1783 (d) te Kerk Avezaath, overleden op 26-02-1848 te Rotterdam.
  Getrouwd op 24-05-1815 te Rotterdam met Johan Hendrik Lohr, geboren op 20-06-1790 te Rotterdam, zoon van Johan Hendrik Lohr en Johanna Stolksman. Beroep: veerschipper.
 5. Lucas, geboren op 05-07-1786 en gedoopt op 09-07-1786 (d) te Kerk Avezaath, overleden op 26-01-1844 (bs) te Avezaath.
  Beroep: kastelein.
  Getrouwd op 10-09-1810 te Avezaath met Hendrina Wijnen, geboren op ..-01-1778 te Dussen, overleden op 23-05-1856 (adv) te Gorinchem.
  Kinderen:
  1. Elisabeth, geboren op 23-11-1811 (bs) te Kerk Avezaath.
   Getrouwd op 10-02-1841 (bs) te Kerk Avezaath met Jan Brink, geboren op 19-03-1814 te Coevorden; wettiging 1 kind.
  2. Steven, geboren op 14 november 1816 te Kerk Avezaath.
   Beroep: wagenmaker (bs).
   Getrouwd op 18-11-1842 (bs) te Zoelen met Anneke de Kok, geboren op 1 juni 1816 te Rijswijk.
   Kinderen:
   1. Hendrina Maria, geboren op 15-08-1843 te Kerk Avezaath, overleden op 04-09-1843 (bs) te Kerk Avezaath.
   2. Gijsbert Lucas, geboren op 06-07-1844 te Kerk Avezaath.
   3. Lucas, geboren op 23-08-1846 te Kerk Avezaath, overleden 18-10-1846 (bs) te Kerk Avezaath.
 6. Agnita, geboren op 24-04-1789, gedoopt op 26-04-1789 (d) te Kerk Avezaath, overleden op 06-04-1863 te Rotterdam.
  Getrouwd op 08-01-1823 te Rotterdam met Daniel Christiaan de Boer (bs R´dam), gedoopt te Sluis op 13-06-1792, overleden te Rotterdam op 15-01-1873.
  Beroep: schippersknecht.
 7. Hannes Ulrich, geboren op 25-08-1792, gedoopt te Kerk Avezaath op 02-09-1792 (d). Overleden ca 1797 (?).
 8. Hannes Ulrich, geboren op 25-08-1797, gedoopt te Kerk Avezaath op 03-09-1797 (d), overleden te Beesd op 31-03-1881, volgt XIXb. Zie vervolg op websitepagina XIXb Hannes Ulrich van Wely

 

XVIIIb. Gerrit van Wely

 

 

Geboren op 18-02-1777 en gedoopt op 23-02-1777 te Dodewaard. Overleden op 09-02-1833 te Dodewaard.
Wonende te Hien.
Getrouwd op 14-05-1809 (t) te Dodewaard met Maria Elisabeth Knoop, geboren ca 1779 te Weurt, wonende te Hien, overleden op 13-12-1838 te Dodewaard, dochter van Johan Joseph Knoop en Elisabeth Schaik.
Kinderen:

 1. Aaldert (Aldert), geboren op 26-09-1809 te Weurt, gedoopt op 08-10-1809 te Hees. (RBS Nijmegen 1269/20).
  Beroep: planter.
  Getrouwd op 29-01-1841 te Dodewaard met Cornelia Agatha Vink, geboren op 15-02-1819 te Dodewaard, dochter van Cornelis Vink en Mechteldje van Brink.
  Kinderen:
  1. Cornelis, geboren op 25-09-1841 te Dodewaard. Overleden op 16-09-1908 te Groningen.
   Getrouwd op 03-12-1870 in de gemeente Kolummerland met Janneke Bakker, geboren ca 1845 te Leeuwarden, overleden op 10-03-1906 te Haren, dochter van Frederik Johannes Bakker en Hendrika Venendal.

   Cornelis van Wely wordt in 1890 voor het eerst geregistreerd als zijnde hoogaangeslagene voor de Belastingen, daar hij onroerend goed bezat in Leeuwarden. Hij moest dat jaar ƒ 534,77 belasting betalen. De hoogaangeslagenen hadden destijds het privilege verkiesbaar te zijn voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
   Hij laat een testament opmaken op 06-02-1903 t.o.v. notaris A. Andringa te Leeuwarden.
   Zijn kinderen verkopen op 12-02-1909 en 26-02-1909 diverse onroerende zaken en een winkelhuis met erf aan de Stationsweg te Leeuwarden).

   Kinderen:
   1. Hendrika, geboren op 18-04-1871 te Leeuwarden.
    Getrouwd op 08-12-1891 te Leeuwarden met Atze Nannes Wassenaar, geboren op 14-11-1867 te Leeuwarden, zoon van Nanne Arjens Wassenaar en Antje Atzes Hoekstra. Woont in 1909 te Haren.
   2. Albert, geboren op 03-12-1872 te Leeuwarden. Overleden op 19-01-1955 te Coevorden.
    Eigenaar Hotel en café-restaurant Van Wely. Woont in 1909 in Coevorden. Vermeldt in de telefoongids 115 onder Coevorden, tel.nr. 20. Liet ook een hotel in Deventer bouwen.
    Getrouwd op 08-08-1900 te Muntendam met Henrica Marchiena Venema, geboren op 16-06-1868 te Muntendam, dochter van Kornelis Venema en Alberdina Hazewinkel.
    Kinderen:
    a. Albertina Hendrika, geboren op 25-05-1902 te Avereest.
    Getrouwd op 09-03-1927 te Amsterdam met Emile Joseph Iserief, geboren ca 1887 te ’s-Gravenhage, zoon van Gerardus Josephus Isenrief en Agnes Joanna Anna Henrica Miner. Echtscheiding op 23-01-1941 te Rotterdam.
    b. (dochter).

    Hotel Van Wely in Coevorden


   3. Levenloos kind, geboren en overleden op 21-07-1874 te Leeuwarden.
   4. Cornelia Agatha, geboren op 25-06-1875 te Leeuwarden. Overleden op 11-07-1875 te Leeuwarden, 16 dagen oud.
   5. Cornelia Agatha, geboren op 13-06-1876 te Leeuwarden.
    Getrouwd op 18-12-1900 te Leeuwarden met Pieter Best. Huwelijkse voorwaarden op 04-12-1900 t.o.v. notaris A.Andringa te Leeuwarden. Woont in 1909 in Hoorn.
   6. Trijntje, geboren op 21-11-1878 te Leeuwarden.
    Getrouwd op 29-05-1901 te Leeuwarden met Willem Hendrik Vink, luitenant, overleden op 06-09-1905 in Borneo Teling en Tcisaere rivier, zoon van Wouterus Menso Vink en Johanna Martina Schoenmakers.
    Trijntje woont in 1909 in Bussum.
   7. Frederik, geboren op 15-12-1880 te Leeuwarden.
    Wordt in 1909 verpleegd in het krankzinnigengesticht te Ermelo. Overleden op 23-10-1927 te Ermelo.
   8. Gerrit Jan, geboren op 24-04-1882 te Leeuwarden. Overleden op 12-02-1883 te Leeuwarden, 9 maanden oud.
   9. Elisabeth, geboren op 10-07-1884 te Leeuwarden.
    Woont in 1909 in Bussum.
   10. Gerrit, geboren op 11-11-1885 te Leeuwarden. Overleden op 27-11-1885 te Leeuwarden, 15 maanden oud.
   11. Anna Adriana Cornelia, geboren op 07-09-1887 te Leeuwarden.
    Woont in 1909 in Bussum.
  2. Gerrit Jan, geboren op 30-05-1843 te Dodewaard. Overleden op 26-07-1916 te Olterterp in Friesland.
   Beroep: Koetsier en herbergier.
   Getrouwd op 29-05-1880 te Opsterland met Trijntje Glastra, geboren op 14-02-1856 te Beesterzwaag, dochter van Wiemer Jacobs Glastra en Geeske Ebels van der Meulen.
  3. Maria Elisabeth, geboren op 03-01-1845 te Dodewaard. Overleden op 05-09-1858 te Weurt (Beuningen).
  4. Levenloos geboren kind, overleden op 20-11-1846 te Dodewaard.
  5. Mechteld Menso, geboren op 29-11-1847 te Dodewaard. Overleden op 14-11-1908 te Dodewaard.
   Beroep: Kleermaker.
   Getrouwd op 18-12-1876 te Dodewaard met Gerritje Willemsen, geboren 13-01-1851 te Dodewaard, overleden in 1933.
   Kinderen:
   1. Arie Cornelis, geboren op 22-02-1878 te Dodewaard.
    Beroep: Hoofdonderwijzer.
    Woonde van 1900 tot 1930 in Amsterdam.
    Getrouwd op 17-05-1906 te Amsterdam met Hermina Berendina Hagedoorn, geboren 07-01-1883 te Amsterdam, dochter van Hein Hagedoorn en Berendje Adriana Kroeze.
   2. Jetta Johanna, geboren op 14-03-1879 te Dodewaard. Overleden op 04-02-1836 te Kesteren.
    Getrouwd op 16-11-1899 te Kesteren met Jan Scholtus, geboren op 12-01-1876 te Dodewaard.
   3. Menso Machteld, geboren op 20-02-1881 te Dodewaard. Overleden te Soestdijk.
    Beroep onderwijzer.
    Getrouwd op 28-07-1904 te Amsterdam met Allegonda Jacoba Everdina Johanna Backer van Ommeren, geboren ca 1885 te Renkum, overleden 1918 te Hilversum, dochter van Johannes Backer van Ommeren en Geertruida Theodora Cornelia van der Teen.
   4. Gerrit Hendrik, geboren op 21-06-1883 te Dodewaard. Overleden op 11-03-1917 te Dodewaard.
    Beroep: kleermaker.
    Getrouwd met Cornelia Hendrika Bothof, geboren ca 1887 te Dodewaard.
   5. Albertus Bart, geboren op 20-05-1885 te Dodewaard.
    Beroep: onderwijzer.
    Getrouwd op 02-01-1913 te Echteld met Wilhelmina Augustinus, geboren ca 1886 te Echteld.
   6. Willem Johannes, geboren op 01-06-1888 te Dodewaard. Overleden op 05-10-1969 te Pella, Marion, Iowa, USA. Getrouwd op 02-06-1916 te Pella, Marion, Iowa, USA.met Janniaje Verheul, geboren op 30-08-1883 te Pella, Marion, Iowa, USA.
   7. Johannes, geboren op 25-01-1891 te Dodewaard.
    Overleden op 03-03-1891 te Dodewaard.
   8. Cornelia Agatha, geboren op 07-11-1892 te Dodewaard.
    Overleden op 27-07-1981 te Kesteren.
   9. Getrouwd op 25-01-1917 te Dodewaard met Marinus Roelofsen, geboren op 22-04-1890 te Kesteren.
   10. Mecheline, geboren op 18-03-1896 te Dodewaard. Overleden te Kesteren.
    Getrouwd op 01-02-1917 te Kesteren met Jan Vink, geboren in 1889 te Kesteren.
  6. Machteld, geboren op 07-05-1850 te Dodewaard. Overleden te Haarlem.
   Getrouwd op 11-02-1874 te Haarlem met Fredrik Kruijff, lakstoker, geboren ca 1845 te Abcoude / Baambrugge, zoon van Cornmelis Fredrik Kruijff en Neeltje Plomp.
  7. Elisabeth, geboren in 1859 te Dodewaard. Overleden op 19-09-1859 te Dodewaard, 6 weken oud.
  8. Wilhelmina, geboren in 1859 te Dodewaard (tweeling met Elisabeth). Overleden op 28-05-1859 te Dodewaard, 3 weken oud.
 2. Elisabeth, geboren op 01-04-1811 te Dodewaard. Overleden op 23-01-1881 te Dodewaard.
  Getrouwd op 12-12-1834 te Dodewaard met Lijbert Willem Janse, geboren op 19-09-1810 te Dodewaard, overleden op 24-05-1884 te Dodewaard.
 3. Dirk, geboren ca 1815 te Dodewaard. Overleden op 30-01-1830 te Dodewaard.
 4. Hendrik, geboren op 12-09-1817 te Dodewaard. Overleden op 23-06-1880 te Beuningen.
  Getrouwd op 10-05-1849 te Beuningen met Hermina Johanna van der Wedden, geboren 13-11-1821 te Beuningen, overleden op 21-10-1886 te Beuningen.
  Kinderen:
  1. Maria Elisabeth, geboren op 27-03-1850 te Beuningen. Overleden op 10-01-1930 te Beuningen.
   Getrouwd op 20-05-1881 te Beuningen met Lijbert Willem Jansen, geboren ca 1849 te Beuningen, overleden op 02-01-1924 te Beuningen.
  2. Gerrit, geboren op 22-11-1851 te Beuningen. Overleden op 24-01-1910 te Beuningen.
   Getrouwd op 22-12-1899 te Beuningen met Everdina Johanna Gramser, geboren ca 1862 te  Beuningen, overleden op 28-08-1925 te Beuningen.
  3. Hendrika Maria, geboren op 09-02-1854 te Beuningen. Overleden op 19-04-1914 te Beuningen.
  4. Jan Derk, geboren op 03-02-1856 te Beuningen. Overleden op 23-11-1937 te Beuningen.
Menso Mechteld van Wely
Geboren op 11-11-1915 te Dodewaard. Overleden op 15-11-1946 te Semarang, Nederlands-Indië. Begraven op het Nederlands ereveld Candi. Sergeant -majoor M.M. van Wely 0-II-6 Regiment Infanterie en sergeant D.W. Merling
( K.N.I.L) gedetacheerd bij 2-II-6 R.I. Bij het uitoefenen van hun plicht verloor ons bataljon op 15 November 1946 in één dag deze beide flinke kerels en werden twee jonge huishoudens in diepe rouw gedompeld. In den ondergrondschen strijd in het vaderland  tegen den nazibezetter toonde van Wely zich een verwoed strijder en moedig   line-crosser. En toen een oproep werd gedaan, om het Japansche nazi-dom  te  bestrijden,  behoorde  van  Wely  bij  de  eersten die zich aanmelden voor de strijd in Indië. Zijn onverschrokkenheid en beleidvol optreden waren aanleiding, dat hij met het commando over de mobiele patrouille werd belast. Deze zware taak werd door hem ten volle vergevuld Zijn vriend en zwager Merling, die als tolk reeds maandenlang  bij  de 2e Cie van  II-6 R.I.  was gedetacheerd,  had zich hier geheel ingeburgerd en zich doen kennen als een prettig kameraad, moedig, ijverig en trouw. Thans zijn zij door den dood vereend. Dat hun jonge, vrouwen  de  noodige  kracht  en steun  mogen  vinden  om  dit verlies en immens leed te dragen. Zij beiden laten bij II-6 R.I. een groote leegte achter en wij zullen allen onze gevallen kameraden niet licht vergeten. Rust zacht, kameraad van Wely. Rust zacht, kameraad Merlin. -  J.v.W.  BC II-6 R.I.
http://www.sepatoeroesak.nl/zij_keerden_niet_terug. htmhttp://www.ogs.nl/


XVIIIc. Willem Jan van Wely

 


Geboren op 07-01-1765, gedoopt op 23-02-1765 te Dodewaard.
Overleden op 23-08-1846 te Dodewaard.
Beroep: planter.
Getrouwd op 14-08-1791 (t) te Dodewaard met Angenieta Jacobse (Hendrikse), geboren ca 1761 te Valburg, wonende te Ochten, overleden op 13-12-1844 te Dodewaard.
Beiden vermeld als lidmaat NDG kerk Dodewaard, 1-11-1804.
Kinderen:

 1. Anna Maria, geboren op 16-05-1792 en gedoopt op 20-05-1792 (d) te Dodewaard. Overleden op 03-05-1885 te Charlois.
  Getrouwd op 03-12-1817 te Rotterdam met Clement Verschoor (bs R´dam), geboren ca 1887 te Charlois.
 2. Hendrika, geboren op 04-12-1794 en gedoopt op 07-12-1794 (d) te Dodewaard.
 3. Hendrika, geboren op 12-03-1796, gedoopt op 20-03-1796 (d) te Dodewaard. Overleden op 31-05-1871 te Dodewaard.
  Getrouwd op 17-05-1826 te Rotterdam met Jan Martinus Boezer, geboren ca 1797 te Rotterdam, zoon van Daniel Boeser en Sijchie Paardenkooper.
 4. Lucas, geboren op 17-05-1798, gedoopt op 28-05-1798 (d) te Dodewaard. Overleden op 08-01-1825 te Arnhem.
 5. Jacob, geboren op 30-03-1800, gedoopt op 06-04-1800 (d) te Dodewaard. Overleden op 24-05-1863 te Dodewaard.
  Getrouwd op 28-05-1829 met Barendina van Zandbergen, geboren op 05-10-1807 te Bemmel, overleden op 14-02-1875 te Dodewaard.
  Kinderen:
  1. Lucia, geboren op 12-12-1829 te Dodewaard. Overleden op 24-11-1865 te Dodewaard.
   Getrouwd:
   1e huwelijk op 15-06-1860 te Dodewaard met Jan van Eldik, geboren ca 1827 te Dodewaard, weduwnaar van Elisabeth van Manen, overleden op 28-01-1862 te Dodewaard.
   2e huwelijk op 30-09-1865 te Dodewaard met Michiel van Eldik, geboren ca 1822 te Dodewaard.
  2. Antje, geboren ca 1831.
  3. Janna, geboren op 12-02-1832 te Dodewaard.
   Getrouwd:
   1e huwelijk op 26-11-1869 te Rotterdam met Leendert Schouten, geboren in 1829, zoon van Willem Schouten en Heiltje Valster.
   2e huwelijk op 07-12-1881 te Rotterdam met Arie van Deursen, geboren ca 1818 te Rotterdam.
  4. Willem Jan, geboren op 10-12-1833 te Dodewaard. Overleden op 18-03-1905 te Dodewaard.
   Beroep: bouwmeester, later planter.
   Getrouwd op 04-06-1872 te Dodewaard met Dirkje de Jager, geboren op 18-01-1839 te Zuilen,overleden op 27-03-1920 te Dodewaard.
   Kinderen:
   1. Jacob, geboren op 07-06-1872 te Dodewaard.
    Beroep: scheepstimmerman, aannemer.
    Getrouwd:
    1e huwelijk op 13-11-1901 te Rotterdam met Marrigje Ooms, geboren op 01-05-1878 te Charlois, overleden op 01-06-1909 te Rotterdam, dochter van Bastiaan Ooms en Jannetje van der Schee.
    2e huwelijk op 02-02-1910 te Rotterdam met Dina Batenburg, geboren op 12-10-1870 te Kralingen, dochter van Job Batenburg en Lena van Dipte.

    Kinderen uit het 1e huwelijk:

     • Willem Jan, geboren op 30-04-1903 te Rotterdam.
      Getrouwd op 02-05-1928 te ’s-Gravenhage met Emilie Bertine Mina Heepe, geboren op 28-09-1900 te Volkmarshausen, Pruisen, dochter van Theodor Heepe en Alwine Twele.
     • Jannetje, geboren op 12-08-1905 te ’s-Gravenhage. Overleden op 01-06-1966 te Breukelen.
      Getrouwd op 19-05-1932 te Wilnis met Hendrik Kroon, geboren op 28-02-1906 te Vinkeveen, overleden op 10-12-1993 te Breukelen.
     • Dirkje, geboren op 22-06-1907 te ’s-Gravenhage. Overleden op 16-07-1997, begraven te Boskoop.
      Getrouwd met Pieter van Elswijk, geboren op 23-02-1896 te Hazerswoude, overleden op 24-09-1968 te Hazerswoude, zoon van Pieter van Elswijk en Hendrina de Gelder.

   Kinderen uit het 2e huwelijk:

   • Jobina Helena, geboren op 12-09-1910 te Rotterdam,
    Overleden op 26-03-1949 te Alphen aan den Rijn.
   • Helena Jobina, geboren op 15-04-1915 te Haarlemmermeer
    Overleden op 13-11-1915 te Haarlemmermeer.
   1. Adrianus Pieter, geboren op 12-06-1876 te Dodewaard. Overleden op 01-01-1876 te Dodewaard.
    Getrouwd op 28-04-1922 te Dodewaard met Janna van Dullemen, geboren ca 1885 te Hemmen.
   2. Barendina, geboren ca 1879 te Dodewaard.
    Getrouwd op 31-05-1901 te Dodewaard met Lambertus Lagerweij, geboren ca 1881 te Vianen.
   3. Adriana, geboren op 27-08-1882 te Dodewaard.
    Getrouwd op 28-05-1919 te Dodewaard met Gerrit Toonen, geboren ca 1875 te Ede.
   4. Jan Hendrik, geboren op 27-12-1882 te Dodewaard.
    Getrouwd op 02-05-1918 met Aaltje Derksen.
  1. Angenieta, geboren op 19-11-1835 te Dodewaard.
   Getrouwd op 06-08-1868 te Nijmegen met Johannes van Hasenbroek, geboren op 11-09-1814 te Utrecht.
  2. Jacob, geboren ca 1838, overleden in 1922.
  3. Anna Maria, geboren op 03-04-1838 te Dodewaard. Overleden op 13-02-1913 te Dodewaard.
   Getrouwd op 15-02-1862 te Dodewaard met Gerrit Crum, geboren ca 1832 te Dodewaard, overleden op 07-05-1908 te Dodewaard.
  4. Jan Hendrik, geboren op 14-02-1840 te Dodewaard.
  5. Derkje, geboren op 05-06-1842 te Dodewaard. Overleden op 30-09-1915 te Valburg.
   Getrouwd op 01-06-1867 te Dodewaard met Albert de Vette, geboren op 03-12-1836 te Dodewaard.
  6. Barendina, geboren ca 1844 te Dodewaard. Overleden op 24-10-1910 te Dodewaard.
   Getrouwd op 11-05-1872 te Dodewaard met Hendrik Jan van de Voort, geboren ca 1836 te Dodewaard, overleden op 07-05-1900 te Dodewaard.
  7. Jacob, geboren ca 1846 te Dodewaard.
   Getrouwd op 09-05-1895 te Dodewaard met Marie Louise Deherft, geboren ca 1856 te Brussel, overleden op 15-07-1933 te Dodewaard.
  8. Hendrik, geboren ca 1850 te Dodewaard.
   Getrouwd op 06-12-1879 te Dodewaard met Aalbertje Jansen, geboren ca 1852 te Kesteren.
   Kinderen:
   1. Barendina, geboren ca 1881 te Dodewaard.
    Getrouwd op 05-05-1904 te Dodewaard met Cornelis Lazet, geboren ca 1880 te Dodewaard.
   2. Grada Agatha, geboren ca 1882 te Rotterdam.
    Getrouwd op 06-05-1905 te Dodewaard met Cornelis Marinus Gijsbers, geboren ca 1877 te Dodewaard.
   3. Jacob, gedoopt te Rotterdam in 1885, overleden in 1886.
   4. Jacob, geboren op 29-04-1887 te Rotterdam.
    Getrouwd op 11-04-1912 te Ridderkerk met Anna den Hoed.
   5. Willemina Johanna, geboren ca 1890 te Rotterdam.
    Getrouwd op 22-12-1915 te Dodewaard met Albertus Hendrikus Langelaar, geboren ca 1889 te Lienden.
   6. Aalbertje Hendrika, geboren ca 1896 te Rotterdam. Overleden op 11-03-1910 te Tiel.
   7. Levenloos geboren kind op 31-08-1895 te Dodewaard.
 6. Barendina, geboren op 11-02-1802, gedoopt op 19-12-1802 (d) te Dodewaard. Overleden op 20-05-1876 te Rotterdam.
  Getrouwd op 18-06-1851 te Rotterdam met Martinus Zonneveld, geboren ca 1802 te Rotterdam, zoon van Pieter Zonneveld en Engelina Homburg.

 

XIXa.  Anthonie van Welie

 Geboren op 25-04-1775, gedoopt te Kerk Avezaath op 30-04-1775 (d). Overleden te Beusichem op 17-06-1853 (bs).

Uit het doopregister van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Kerk Avezaath, 1775.

Beroep: Meester timmerman (bs).
Getrouwd in 1807 met  (Antonia) van Osch, geboren 18-02-1785 te Heerewaarden, overleden op 04-11-1852 te Beusichem, dochter van Jan van Os en Antonia van Ooijen. Getuige huwelijk was Agnit van Gent.

Kinderen:

 1. Steven, geboren te Beusichem op 07-03-1806, gedoopt op 16-03-1806 (d), overleden ca 1896. 
  Beroep: Timmerman.
  Woonde van 1837 tot 16-11-1854 in de Korte Leidschedwarsstraat 94 te Amsterdam (Bron: Bevolkingsregister, Gemeentearchief Amsterdam).
  Getrouwd op 21-02-1838 te Amsterdam met Petronella van Weede, geboren te Maarssen, ca 1810.
  Kinderen:
  1. Catharina Elisabeth, geboren in 1840.
  2. Catharina Petronella, geboren op 03-04-1842 te Amsterdam.
   Getrouwd op 24-01-1886 te Amsterdam met Albert Roemersma, koetsier/voerman, geboren op 21-03-1837 te Amsterdam, overleden op 09-02-1905.
  3. Wilhelmina Elisabeth, geboren op 07-08-1843 te Amsterdam.
  4. Steven, geboren 18-01-1845 te Amsterdam.
  5. Huibert, geboren op 19-02-1846. Getrouwd met Hendrina Johanna Gesina.
 2. Jan, geboren op 23-11-1807 (d) te Beusichem, volgt XXa.
 3. Antonie, geboren op 27-11-1809, gedoopt 13-12-1809 (d) te Beusichem, overleden 13-10-1863.
  Getrouwd op 18-05-1837 te Dodewaard met Maria Boswinkel, geboren 02-11-1805 te Goor, overleden 26-12-1877 te ´s-Gravenhage, dochter van Fredrik Boswinkel en Aaltjen Aanstoot.
  Woonde in 1837 in Dodewaard; Maria Boswinkel woonde toen in Utrecht.
  Kinderen:
  1. Frederika Aleida, geboren 28-07-1838 te Dodewaard.
  2. Antonia, geboren in 1838 te Dodewaard. Overleden op 04-09-1838 te Dodewaard, 5 weken oud.
  3. Antonia, geboren 15-06-1840 te Goor.
  4. Johannes Hendrikus, geboren 13-04-1842 te Schalkwijk.
  5. Maria Catherina, geboren 20-08-1844 te Schalkwijk.
  6. Frederik, geboren 13-07-1848 te Schalkwijk, overleden 02-05-1919.
 4. Jacob, geboren op 18-11-1811 te Beusichem, overleden op 25-09-1892 (bs) te Zoelmond.
  Beroep: landbouwer (bs).
  Getrouwd: 1e huwelijk op 03-05-1839 (bs) te Beusichem met Elisabeth Johanna Knoop, geboren ca 1808, overleden voor 07-1846.
  2e huwelijk: op 17-07-1846 te Buren met Reijertje Willemina van Tintelen, geboren op 02-07-1812 te Asch (Buren), overleden op 31-03-1886 te Asch; wettiging 1 kind.
  Kinderen:
  1. Anthonie, geboren op 25-06-1839 te Asch (Buren). Overleden op 28-12-1923 te Zoelmond.
   Getrouwd op 01-07-1874 te Utrecht met Cornelia van Zetten, geboren 09-03-1838 te Utrecht, overleden op 06-11-1902 te Zoelmond (Beusichem.
   Kinderen:
   1. Elisabeth Johanna, geboren ca 1876 te Asch. Overleden op 19-12-1930 te Beusichem.
    Getrouwd met Jan Willem van Dijk.
   2. Dirkje Jacoba Willemina, geboren ca 1877 te Buren.
   3. Jacoba Stevina Cornelia, geboren op 04-11-1881 te Zoelmond. Overleden op 10-05-1912 te Zoelmond.
   4. Jacoba Herina Cornelia, geboren ca 1882 te Zoelmond.
  1. Gerrit Jan, geboren op 26-09-1841 te Asch (Buren), overleden op 10-05-1919 te Beusichem.
  2. Antonia, geboren ca 1846 te Asch. Overleden op 27-03-1929 te Culemborg.
   Getrouwd op 13-11-1872 te Buren met Gerrit Hendrik Verkuil, geboren op 10-12-1846 te Zoelmond, overleden op 16-12-1909 te Zoelmond.
  3. Stephanus, geboren op 25-10-1847 te Asch, overleden op 26-10-1847 te Asch, een dag oud.
  4. Stephanus, geboren van 1850 te Asch, overleden op 29-03-1852 te Asch, 2 jaar oud.
  5. Johanna Clasina, geboren ca 1852 te Buren.
   Getrouwd op 10-05-1883 met Cornelis Frederik van Mourik, geboren ca 1847 te Beesd.
  6. Jacoba, geboren ca 1854 te Buren.
   Getrouwd op 07-08-1884 met Bernardus Nout, geboren ca 1850 te Rijswijk.
 5. Catharina, geboren op 10-03-1813 te Beusichem, overleden op 02-10-1835 te Rotterdam.
  Beroep: Dienstbode.
 6. Catharina Angenita, geboren op 22-03-1814 (bs) te Beusichem, overleden ca 1900.
 7. Klaas, geboren op 20-05-1816 (bs) te Beusichem, overleden op 30-03-1871 te Utrecht.
  Getrouwd:
  1e huwelijk op 13-12-1848 te Amsterdam met Johanna Haarman, geboren ca 1794, overleden vóór of in 1865, dochter van Hendrik Haarman en Jannetje Fokkes.
  2e huwelijk op 06-12-1865 te Utrecht met Catharina Barthol, geboren ca 1816 te Rotterdam, overleden op 28-06-1866 te Utrecht, dochter van Johannes Adrianus Barthol en Harmijntje van Wely, kleindochter van Steven van Wely, de grootvader van Klaas!
  3e huwelijk op 08-05-1867 te Utrecht met Jantje van Wijland, geboren ca 1833 te Amersfoort, dochter van Jan Abraham van Wijland en Jacoba de Vries.
  Kind uit het 3e huwelijk:
  1. Nicolaas Antonie, geboren ca 1868, overleden op 01-06-1926 (adv) te Soestdijk.
   Beroep: Hoofdopzichter Nederlandse Spoorwegen (adv).
   Getrouwd op 20-02-1889 (bs) met Cornelia van Welie, dochter van Antonie van Welie en Gijsje Smits (zie aldaar).
 8. Johanna Maria, geboren op 18-04-1818 (bs) te Beusichem.
  Getrouwd op 19-09-1851 (bs) te Beusichem met Petrus Abresch, geboren te Garsthuizen (Stedum) in 1805, emeritus predikant, zoon van Frederik Johannes Abresch en Treintje van Weerden.
 9. Antonia, geboren op 29-03-1820 (bs) te Beusichem, overleden op 20-06-1891 (bs) te Beusichem.
  Getrouwd op 02-05-1851 (bs) te Beusichem met Willem Verkerk, geboren op 30-08-1809 te Beusichem, overleden op 09-07-1880 te Beusichem, zoon van Jacobus Verkerk en Johanna Maria van der Vogt.
 10. Gerrigje, geboren op 24-03-1822 (bs) te Beusichem, overleden 05-04-1886 (bs) te Zoelmond.
  Getrouwd op 12-07-1850 (bs) te Beusichem met Antonie Jacobus Bosschaart, geboren te Zoelmond op 29-04-1821, overleden te Zoelmond op 04-02-1892, weduwnaar van Henrica de Jong.
 11. Wilhelmina, geboren op 30-07-1824 (bs) te Beusichem, overleden 28-03-1825 (bs, 7 maanden oud) te Beusichem.
 12. Lucas Johannes, geboren op 08-03-1826 (bs) te Beusichem, overleden op 22-05-1877 (bs) te Beusichem.
  Beroep: winkelier.
  Getrouwd op 02-09-1853 (bs) met Christina Wilhelmina Verkerk, geboren op 04-04-1827 te Beusichem, overleden op 18-02-1891 te Beusichem, dochter van Jacobus Verkerk en Johanna Maria de Voogd.
 13. Willemina, geboren op 02-03-1828 (bs) te Beusichem, overleden op 24-06-1905 (bs) te Beusichem.
  Getrouwd op 28-08-1854 (bs) te Beusichem met Gerrit Verkerk, geboren ca 1824 te Beusichem, overleden op 16-05-1902 te Beusichem.


 XXa.  Jan van Welie

 

 

Geboren op 23-11-1807, gedoopt op 29-11-1807 (d) te Beusichem, overleden op 20-06-1892 (bs) te Beusichem.
Beroep: “meester verwer” (huisschilder) (bs), later landbouwer (bs).
Getrouwd op 24-05-1834 (bs) te Beusichem met Johanna Cornelia Knoop, geboren op 27-01-1809, gedoopt 26-02-1809 (d) te Zoelmond. Beroep: naaister (bs). Overleden op 18-05-1878 te Beusichem. Dochter van Gerrit Jan Knoop en Anneke Clasina van Keulen.

Volgens een militair paspoort was Jan “lang 1 ellen 6 palmen 1 duim - strepen, aangezigt rond, voorhoofd rond, oogen bruin, neus spits, mond ordinair, kin rond, haar bruin, wenkbraauwen bruin”. Hij diende als loteling van de lichting 1826 bij de infanterie, werd krijgsgevangene te Venlo op 11 november 1830, ontslagen bij uitwisseling op 22 september1831. Tussen 1831 en 1833 was hij bij het mobiele leger bij gelegenheid van de opstand in België. Op 5 april 1832 ontving hij het metalen kruis.  Hij ging uit dienst op 15 november 1835.

Kinderen:

 1. Antonie, geboren op 28-02-1835 (bs) te Beusichem. Beroep: “verver” (bs).
  Overleden op 03-05-1921 te Beusichem.
  Getrouwd op 21-11-1860 (bs) te Beusichem met Gijsje Smits, geboren 01-05-1834 te Tricht/Buurmalsen, overleden op 18-11-1904 te Beusichem, dochter van Jan Smits en Jantje van de Waater.
  2.2.4 Verhuur en verpachting grond: 656. Akten van verhuur (voor 6 jaar) door Antonie van Wely te Beusichem aan de directie van de gecombineerde grindweg van een gedeelte van de tuin bij zijn woning, ter grootte van 47 1/2 m2, kadastraal bekend onder sectie E no.749, om te dienen als bergplaats voor materialen, 1901, 1907, 1913. Afschriften. 3 stukken (Inventaruis van het archief van de gecombineerde weg van Tiel via Buren naar Culemborg 1773-1975 door F.A.M. Pustjens, Tiel, 1983).
  Kinderen:
  1. Jan Gerrit, geboren op 26-05-1861 (bs) te Beusichem, overleden op 10-01-1940 te ´s-Gravenhage (adv).
   Beroep: Verwer (schilder).
   Getrouwd op 21-11-1891 (bs) te Beusichem met Dina Postmus, geboren ca 1850 te Ellewoutsdijk, overleden op 27-04-1932 te Soest, dochter van Andries Postmus en Maria Christina de Kruijf.
  2. Jan Cornelis, geboren in 1862. Beroep: huisschilder.
  3. Anna Cornelia, geboren op 05-01-1863 (bs) te Beusichem. Overleden op 23-04-1919 te Geldermalsen.
   Getrouwd op 25-04-1894 (bs) te Beusichem met Jan Martinus Knobbout, geboren ca 1868 te Beusichem, zoon van Gerrit Knobbout en Neeltje de Moree.
  4. Cornelia, geboren op 17-07-1864 (bs) te Beusichem.
   Getrouwd op 20-02-1889 (bs) te Beusichem met Nicolaas Antonie van Welie, zoon van Klaas van Welie en Jansje van Wijland, zie aldaar.
  5. Gerrit Jan, geboren op 14-02-1866 (bs) te Beusichem. Overleden op 21-10-1917 te Beusichem.
   Beroep: huisschilder (bs).
   Getrouwd op 15-03-1894 (bs) te Beusichem met Aleida Alberta van der Zande, geboren ca 1867, dochter van Dirk van der Zande en Wilhelmina van Asch.
   Kinderen:
   1. Antonie Gijsbertus, geboren ca 1895 te Maurik.
    Beroep: kantoorbediende.
    Getrouwd op 03-03-1921 te Geldermalsen met Neeltje Gijsberta Knobbout, geboren ca 1896 te Utrecht, dochter van Jan Martinus Knobbout en Anna Cornelia van Welij.
   2. Dirk Wilhelmus, geboren 09-03-1898 (bs) te Zoelmond, overleden op 20-09-1898 te Zoelmond (Beusichem).
   3. Cornelia Jansje Nicolasina, geboren 12-08-1899 te Zoelmond, overleden op 06-09-1899 te Zoelmond (Beusichem).
   4. Wilhelmina Aleida, geboren 10-02-1901 (bs) te Zoelmond.
    Getrouwd op 07-08-1923 te Sliedrecht met Johannes Adrianus Wessel, geboren ca 1927 te Voorburg, zoon van Johannes Wessel en Pietje Olie.
  6. Jansje, geboren op 24-08-1867 (bs) te Beusichem.
  7. Antonie Gijsbertus, geboren op 28-02-1869 (bs) te Beusichem.
   Beroep: schilder.
   Getrouwd op 02-10-1907 (bs) te Beusichem met Maaike Maria Magdalena Knobbout, geboren ca 1877, dochter van Gerrit Knobbout en Neeltje de Moree.
  8. Steven Marinus, geboren op 03-12-1870 (bs) te Beusichem, overleden door een ongeval op 08-07-1894 (adv) te Beusichem.
  9. Gijsbert, geboren op 27-08-1872 (bs) te Beusichem.
   Getrouwd te ? met Jenneke Roubos, geboren ca 1876 te Rijswijk, overleden op 06-03-1928 te Beusichem, dochter van Govert Roubos en Jannigje Broek.
  10. Antonia Clasina, geboren op 01-02-1878 (bs) te Beusichem.
   Getrouwd op 05-09-1907 (bs) te Beusichem met Johannes Hartman, geboren ca 1889 te Hei en Boeikoop, zoon van Josua Hartman en Metje de Jong.
 2. Gerrit Jan, geboren op 25-10-1837 (bs) te Beusichem, overleden op 03-08-1856 (bs, 18 jaar) te Beusichem.
  Beroep: Wagenmakerknecht.
  Ongehuwd.
 3. Steven, geboren op 17-12-1839 (bs) te Beusichem, volgt XXIa.
 4. Jan Cornelis, geboren op 28-03-1843 (bs) te Beusichem. Overleden op 28-08-1919 te Beusichem.
  Beroep: landbouwer (bs).
  Getrouwd op 02-06-1880 (bs) te Beusichem met Engelina de Raad, geboren op 10-05-1845 te Beusichem, overleden op 03-07-1928 te Beusichem, dochter van Koenraad de Raad en Cornelia Sterk.
  Kinderen:
  1. Johanna Cornelia, geboren op 09-01-1881 (bs) te Beusichem.
   Beroep: koopman.
   Getrouwd op 30-04-1913 te Beusichem met Hendrik Nicolaas de Ronde, geboren ca 1880 te Beusichem, zoon van Jan de Ronde en Neeltje Moree.
  2. Coenraad Jan Cornelis, geboren op 23-11-1882 (bs) te Beusichem, overleden 20-08-1886 (bs, oud 3 jaar) te Beusichem.
  3. Cornelis Coenraad, geboren 06-06-1884 (bs) te Beusichem. Getrouwd op 02-06-1920 te Beusichem met Cornelia Everdina Petronella Quint, geboren ca 1894 te Beusichem.
   Kinderen:
   1. Jan Cornelis, geboren op 08-05-1921 te Beusichem. Overleden op 26-05-1921 te Beusichem.
   2. Aleid J. M. Cath.
    Beroep: Procuratiehoudster AMRO-bank.
  4. Gerrit Johannes, geboren op 19-05-1886 (bs) te Beusichem, overleden 22-09-1886 (bs, 4 maanden oud) te Beusichem.
  5. Jan Gerrit Johannes, geboren op 09-01-1888 te Beusichem, overleden op 18-06-1975 te Culemborg.
   Beroep: landbouwer.
   Getrouwd op 29-07-1920 te Beusichem met Letta Mason, geboren op 20-05-1886 te Beusichem, dochter van Jan Marinus Mason en Rijkje van Ginkel.
   Kinderen:
   1. Levenloos kind, geboren op 25-05-1921 te Beusichem.
   2. Jan Marinus, geboren op 30-08-1922 te Beusichem. Overleden op 09-11-1992 te Tiel.
    Getrouwd met Gerritje van der Spoel. geboren op 20-02-1922 te Culemborg, overleden op 15-04-1992 te Beusichem.
    Kinderen: 3 (niet vermeld).
 5. Johannes Gerard, geboren op 11-11-1845 (bs) te Beusichem. Overleden op 02-12-1887 te Beusichem.
 6. Antonia Clasina, geboren op 15-10-1848 (bs) te Beusichem. Overleden op 19-09-1936 te Breda.
  Getrouwd op 28-06-1875 (bs) te Culemborg met Johannes Martinus Rosman, zoon van Martinus Rosman en Barbara Kuinera Kraft.
  Woonde Wilhelminastraat te Breda.
 7. Johanna Cornelia, geboren op 19-03-1851 (bs) te Beusichem. Overleden op 16-05-1894 te Culemborg.
  Getrouwd op 07-06-1882 met Hendrik Louwersse, geboren te Culemborg, overleden op 19-01-1894 te Culemborg.
                                                                                          

XXIa.  Steven van WelieGeertruida Lubuwina Margaretha van der HorstSteven van Welie

Geboren op 17-12-1839 (bs) te Beusichem, overleden op 30-01-1917 (adv) te Bergen op Zoom.
Beroep: hoofdonderwijzer te Vianen, van 1865 tot en met 1898 hoofd der Fransche Jongensschool te Culemborg en later openbare school “voor meer uitgebreid lager onderwijs” (bs). Traktement in 1867 ƒ 940 per jaar.
Woonde in Beusichem, Geertruidenberg, Vianen, aan de Ridderstraat 135 te Culemborg (bs), vanaf 15-11-1898 aan de Steenweg 380 in Princenhage, bij Breda, vanaf 16-01-1911 Wouwschestraat, later Bredascheweg te Bergen op Zoom.
Getrouwd:
1e huwelijk op 01-08-1867 te Breda met Maria Elisabeth Rosman, geboren 18-05-1838 te Breda, overleden op 02-06-1885 (bs, adv) te Culemborg, dochter van Martinus Rosman en Barbera Kuinera Kraft. Maria Elisabeth Rosman was eerder gehuwd met Johannes Aloysius Kleinefeldt.
2e huwelijk op 11-08-1887 te Culemborg met Geertruida Lubuwina Margaretha van der Horst, geboren op 29-10-1840 (bs) te Zwolle, overleden op 13-01-1913 te Bergen op Zoom, beroep onderwijzeres, dochter van Willem Johan van der Horst en Anna Allegonda Isabella Johanna Catharina Smits. Getuige bij het huwelijk was Stevens oudste broer Antonie van Welie.
Kinderen uit het 1e huwelijk:

 1. Cornelia Elisabeth (“Bets”), geboren op 05-12-1872 (bs) te Culemborg. Overleden op 06-01-1939 te Bergen op Zoom. Bets van Welie
  Beroep: lerares (akte Duits en Frans), werkzaam aan de Openbare School te Heiloo, aan de Openbare meisjesschool te Den Helder en aan de MULO Meisjesschool te Bergen op Zoom, aldaar in 1899 aangesteld op een jaarwedde van ƒ 650 per jaar.
  Woonde vanaf 18-11-1899 aan de Engelschestraat 20 te Bergen op Zoom.
  Ongehuwd.  
 2. Jan Martinus, geboren op 03-04-1874 (bs) te Culemborg, volgt XXIIa.
 3. Martinus (“Tien”), geboren op 14-07-1875 (bs) te Culemborg, volgt XXIIb.
 4. Gerard Louis, geboren op 08-10-1877 (bs) te Culemborg, volgt XXIIc.
 5. Levenloos geboren kind op 21-10-1879 te Culemborgh.


XXIIa.  Jan Martinus van WelieMaartje Cornelia Theodora BroereJan Marinus van Welie

Geboren op 23-04-1874 (bs) te Culemborg. Overleden op 05-07-1949.
Beroep: Bloemist.
Getrouwd op 20-08-1902 te Rotterdam met Maartje Cornelia Theodora Broere, geboren op 02-03-1883 te Gouda, overleden op 10-03-1954, dochter van Marinus Broere en Yda van Veen.

 

 

Van zijn ouders kregen Jan Martinus en zijn vrouw een huis met erf in Capelle a/d IJssel om daar een bloemisterij te gaan exploiteren, omdat hij moeilijk kon leren en door zijn karakter moeilijk een baan kon vinden..
Schreef  “Een greep uit de natuurkennis der oudheid”, Rotterdam, 2 delen, 1915; "Het wiskundige waarom der overstroming",1916; "De superioriteit van 't archaïsch weten boven 't onze op chemisch-natuurkundig en geographisch gebied", 1917).
Volgens de heer Flaes, van wie ik dit deel van de stamboom heb verkregen, was Jan Martinus een moeilijk mens. Zijn zus Bets, lerares Engels, wilde een van zijn kinderen wat bijspijkeren, maar dat werd niet toegestaan.

Kinderen:

  1. Mina, geboren op 03-02-1903 te Capelle a/d IJssel. Overleden.
   Getrouwd met Pieter Cornelis van Elswijk, geboren op 06-09-1903 te Capelle a/d IJssel, overleden op 14-01-1982 te Capelle a/d IJssel.
   Woonden Van Citterstraat te Rotterdam
  2. Marinus, geboren op 12-03-1904 te Capelle a/d IJssel. Overleden op 20-09-1969 te Rotterdam.
   Getrouwd met Aaltje Koolmees, geboren op 31-06-1908 te Krimpen a/d IJssel, overleden op 11-12-1979 te Krimpen a/d IJssel.
  3. Steven, geboren op 11-05-1905 te Capelle a/d IJssel, Overleden op 24-09-1970 te Rotterdam. Volgt XXIIIa.
  4. Ida, geboren op 29-06-1906. Overleden op 27-08-1906, 2 maanden oud.
  5. Ida, geboren op 21-01-1908 te Rotterdam. Overleden.
   Getrouwd met Sier Vuyk, geboren op 31-10-1901 te Rotterdam, overleden.
  6. Truida (Truus) van Welie, geboren op 19-05-1909 te Capelle a/d IJssel, overleden op 29-04-1977 te Capelle a/d IJssel.
   Getrouwd met Willem Boom, geboren op 12-05-1911 te Capelle a/d IJssel, overleden op 12-09-1985 te Gouda. Woonden ´s-Gravenweg 80 te Rotterdam.
  7. Rieka, geboren op 10-09-1911 te Capelle a/d IJssel. Overleden.
   Getrouwd met Arie van der Spek, geboren op 30-10-1910 te Capelle a/d IJssel, overleden op 03-01-1972 te Rotterdam.
   Woonden Oude Plantage, Rotterdam; Wiekslag 192 te Rotterdam.
  8. Jan, geboren op 04-05-1913 te Capelle a/d IJssel. Overleden. Volgt XXIIIb.
  9. Betsie, geboren op 11-10-1914 te Capelle a/d IJssel. Overleden.
   Getrouwd met Pieter Wolf, geboren op 02-08-1912 te Rotterdam, overleden.
   Woonden in Utrecht.
  10. Jan Martinus, geboren op 09-01-1918 te Capelle a/d IJssel. Overleden.
   Getrouwd:
   1e huwelijk met Johanna Gerarda van Poppel, geboren op 23-03-1927 te Rotterdam, overleden.
   2e huwelijk met Hannie ....
   Kinderen.
  11. Jannetje, geboren op 15-02-1920 te Capelle a/d IJssel. Overleden op 01-01-2005 te Rotterdam.
   Getrouwd:
   1e huwelijk op 13-11-1941 te Rotterdam met Jan Willem Blom, geboren op 03-02-1913 te Capelle a/d IJssel, overleden op 08-10-1972 te Poortugaal.
   Woonden Karbouwstraat te Kralingseveer.
   2e huwelijk op 23-05-1975 te Rotterdam met Willem Goor, geboren op 15-11-1915 te Rotterdam, overleden op 26-01-1977 te Capelle aan de IJssel.      
  12. Martha, geboren op 24-09-1921 te Capelle a/d IJssel. Overleden op 30-08-1983 te Utrecht.
   Getrouwd met Roel Mande, geboren op 24-06-1923 te Emmen.
   Woonden in Utrecht.
  13. Gerard, geboren op 18-03-1923 te Capelle a/d IJssel, Overleden op 15-10-1978 te Leeuwarden.
   Getrouwd, 5 kinderen (niet vermeld).
  14. Cornelia, geboren op 15-12-1924 te Capelle a/d IJssel. Overleden op 26-10-2004 te Rhoon.
   Getrouwd met Willem Flaes, geboren op 11-05-1921 te Rotterdam, overleden op 14-12-2008 te Rotterdam.
   Kinderen: 3 (niet vermeld).
   Woonde P. Groenenboomstraat 18, 3161 XJ  Rhoon.
  15. Petronella, geboren op 07-02-1926 te Capelle a/d IJssel. Overleden in 2011 te Rotterdam.
   Getrouwd met Pieter Rinkema, geboren op 08-11-1924 in Friesland, overleden op 11-05-2000 te Rotterdam.
  16. Theodora, geboren op 23-08-1929 te Capelle a/d IJssel. Overleden op 06-01-1973 te Rotterdam.
   Getrouwd.

   (Bronnen : J. Flaes, Rhoon; T. Blom)  XXIIIa. Steven van Welie

  Geboren op 11-05-1905 te Capelle a/d IJssel. Overleden op 24-09-1970 te Rotterdam.
  Getrouwd op 14-11-1928 te Rotterdam met Geertruida Kaldenberg, geboren op 01-03-1908 te Krimpen a/d Lek, dochter van Wouter Kaldenburg en Geertrui Verkuil.
  Woonden Voorschotenlaan 138 te Rotterdam.
  Kinderen: 5 (niet vermeld).

  XXIIIb.  Jan van Welie

  Geboren op 04-05-1913 te Capelle a/d IJssel. Overleden.
  Beroep: Hovenier.
  Woonde IJsselmondselaan 224 te Rotterdam
  Van 01-01-1976 tot 01-07-1978 vennoot Hoveniersbedrijf J.M. van Welie, Reigerslaan 19, Capelle a/d IJssel.
  Getrouwd met Koosje Adriana Blom, geboren op 03-01-1913 te Rotterdam, overleden.
  Kindenen: 2 (niet vermeld).


   

   

  XXIIb.  Martinus van WelieBurgemeester Tien van Welie

  Geboren op 14-07-1875 (bs) te Culemborg, overleden op 22-07-1955 (adv) te Enschede,  begraven op 25-07-1955 te Culemborg.
  Beroepen: luitenant-kolonel der artillerie in het KNIL; volontair bij het Gemeentesecretarie te Renkum tot 1928; burgemeester van Borculo van 21-11-1928 (volgens KB, installatie op 11-12-1928) tot en met 19-11-1940.
  Getrouwd in Soerabaja op 17-05-1907 met Theodora Bussingh de Vries (“Dora”), geboren op 19-06-1882 te Zuidzande, overleden op 06-08-1946 (adv) te Barchem.
  Kind:

  1. Steven Johannes (“Hans”), geboren op 8 april 1912 te Batoe Djadjar, NI, overleden op 22-09-1959 (adv) te Enschede. Beroep: Ingenieur, studeerde aan de Technische Hogeschool in Delft en vertrok op 29-02-1940 naar Zürich, Zwitserland.
   Getrouwd op 17-10-1951 (adv) te Enschede met Els Beuter, overleden in 1986.
   Woonde in de Multatulistraat te Enschede.
  Uit: Erica´s Passagierslijsten:
  Op 15-12-1924 is mevrouw van Welie en haar 11 jarige zoon en M. van Welie (Martinus, oom Tien?) met de Tjerimai vertrokken van Batavia naar Rotterdam; aankomst op 09-01-1925 te Marseille.  XXIIc.  Gerard Louis van Welie

  Geboren op 08-10-1877 te Culemborg, overleden aan dysenterie op 16-03-1944 te Tjimahi, NI (begraven op het ereveld Leuwigadjah, Gemeente Cimahi, bij Tjimahi, vak II grafnr. 415 (oud 182)).Gerard Louis van Welie en Johanna Carolina Sigmond
  Beroep: Scheikundige (chemisch technisch adviseur voor 13 suikerfabrieken van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Nederlands Indië). Schreef diverse artikelen over de suikerproductie.
  Hobby´s: viool spelen, postzegels verzamelen.
  Woonde o.a. in Klampok, in Pekalongan, Nederlands Indië en aan de Chemin des Eglantiers te Chêne-Bougeries, kanton Genève, Zwitserland.
  Getrouwd op 25-03-1908 (adv) te Semarang met Johanna Carolina Sigmond, geboren op 23 februari 1884 te Tjandi (Semarang), overleden op 11-07-1973 te IJsselmuiden, dochter van Dirk Gerrit Sigmond en Johanna Carolina Binckhuijsen.
  Kinderen:

  1. Gerard Steven Karel, geboren op 17-04-1909 te Semarang (NI), overleden op 25-05-1944, begraven op het ereveld te Menteng Pulo, Djakarta, vak II nummer 231 (oud 34). Beroep: Scheikundige (Suikerschool Deventer).
   Getrouwd op 05-01-1939 te Malang met Eveline (“Evy”) Edwards, geboren op 04-08-1916 te Pematang Siantar (Sumatra, NI), overleden op 22-02-1998 te ’s-Gravenhage.
   Kinderen:
   1. Eric Jan, geboren 21-04-1940 te Madioen (NI), volgt XXIIIc.
   2. Evert Karel, Geboren op 06-07-1941 te Modjokerto (Java, NI), volgt XXIIId.
  2. Carolina Geertruida (“Truus”), geboren op 07-09-1911 te Pekalongan (NI), overleden op 10-05-1988 te Rotterdam.
   Getrouwd op 07-04-1937 te Arnhem met Jan George Vermaat, geboren 06-09-1909 te ´s-Gravenhage; gescheiden op 25-07-1975.
  3. Steven, geboren op 01-11-1912 te Pekalongan (NI), volgt XXIIIe.
  4. Jan, geboren op 20-11-1917 te Pekalongan (NI).
   Geboren op 20-11-1917 te Pekalongan (NI). Overleden op 28-04-2007 te Genève, Zwitserland.
   Beroep: Medewerker ABN Bank. Woonde o.a. in Heemstede en Genève.
   Getrouwd:
   1e huwelijk op 20-03-1948 te ´s-Gravenhage met Margaretha Anna Carolina (“Ans”) Wolsheimer, dochter van E.C. Wolsheimer, directeur-generaal van De Bijenkorf;
   2e huwelijk op 05-06-1985 (wettelijk) te Genève en op 11-07-1985 (kerkelijk) in Zwitserland met Anne-Marie Feuillat, overleden op 20-08-2018 te Genève, 99 jaar oud.
   Kind:
   1. Caroline Hélène

  Uit: Erica´s Passagierslijsten:
  Op 19-07-1916 is mw J.C. van Welie-Sigmond met 3 kinderen met de Grotius van Batavia vertrokken naar Amsterdam. Aankomst te Falmouth op 04-09-1916.
  Op 23-06-1917 zijn G.L. van Welie en mw J.C. van Welie-Sigmond met 3 kinderen met de Ophir van Rotterdam vertrokken naar Ned. Indië.
  Op 03-05-1922 is G.L. van Welie met echtgenote en 4 kinderen met de Grotius vertrokken van Batavia naar Amsterdam; verwachte aankomst 03-06-1922.
  Op 26-10-1928 is mevrouw J.C. van Welie met de Venezuela vertrokken van Amsterdam naar West Indië; aankomst op 09-01-1925 te Marseille.
  Op 03-01-1929 komt mevrouw J.C. van Welie met de Van Rensselaer uit West-Indië aan te Amsterdam.


  Steven en NellyXXIVc. Eric Jan van Welie

  Geboren 21-04-1940 te Madioen (NI), overleden 27-12-1998 te ´s-Gravenhage.
  Beroep: Chemisch analist.
  Ongehuwd.


  XXIVd. Evert Karel van Welie

  Geboren op 06-07-1941 te Modjokerto (Java, NI), overleden 01-07-2023 te ´s-Gravenhage.
  Beroep: Telecommunicatieadviseur.
  Getrouwd met Marchien Bouwman, geboren op 05-11-1942 te ’s-Gravenhage, overleden op 18-07-2019 te ’s-Gravenhage.
  Kinderen: 2 (niet vermeld).


  XXIIIe. Steven van Welie

  Geboren op 01-11-1912 te Pekalongan, Midden Java, Nederlands Indië, overleden op 21-09-1998 te Zwolle.
  Beroep: Scheikundig Ingenieur (afgestudeerd in Genève, Zwitserland).
  Hobby: zie website teken- en schilderkunst.
  Getrouwd op 12-07-1951 te Monster (ZH) met Neeltje van der Kruk, geboren op 20-11-1924 te Monster (ZH), overleden op 13-03-2010 te Zwolle, dochter van Arie van der Kruk en Jannetje Koene.
  Kinderen: Jeannette

  1. Jeannette Caroline, geboren op 08-05-1953 te Hengelo (O)
   Getrouwd op 09-03-1973 te Zwolle met Rudolphus Antonius Johannes (Rudy) Huls, geboren op 06-03-1949 te Zwolle, overleden op 25-12-2019 te Zwolle, zoon van Antonius Rudolf Cornelis Huls en Antoinette Helena Elisabeth Bernardine Woolthuis. Gescheiden in 2005.
   Kinderen: 2
   Woonde samen met Hendrikus (Harry) Penninkhof, geboren 26-08-1941 te Wierden, overleden 06-03-2024 te Kampen.
  2. Gerard Louis, geboren op 15-07-1955 te Hengelo (O), volgt XXIVc

   

  XXIVc.  Gerard Louis van WelieGerard en Willy

  Geboren op 15-07-1955 te Hengelo (O).
  Beroep: Accountant en belastingconsulent; was eigenaar van Van Welie Accountants te Harderwijk.
  Getrouwd op 05-02-1982 te Zwolle met Willy Sluiter, geboren op 04-12-1956 te Zwolle, dochter van Albert Sluiter en Willemina de Groot.
  Kinderen:                                                                                             

  1. Jacqueline Willemina, geboren op 15-01-1985 te Zwolle.
   Woonde samen met Emiel van Unen, zoon van Dick van Unen en Dea van der Vaart.
   Kinderen:
   1. Collin Lucas Emilius van Unen, geboren op 29-04-2010 te Zwolle
   2. Ty Rayven van Unen, geboren op 16-03-2013 te Zwolle

   Woont samen met Gerrit Teunis, geboren op 14-09-1978 te Almelo, zoon van Herm Jan Teunis en Hermina Schepers.

  2. Steven Karel Albert, geboren op 11-04-1988 te Zwolle, volgt XXVb.


  XXVb. Steven Karel Albert van Welie

  Geboren op 11-04-1988 te Zwolle.
  Apotheker, doctorandus farmacie. www.apotheekdemuiden.nl.
  Getrouwd op 02-09-2017 te Zwolle met Alison Anne Diender, doctorandus internationale betrekkingen, geboren op 27-05-1989 te Assen, dochter van Cornelis Petrus (Con) Diender en Antje (Annie) van der Veen.
  Kinderen:
  1. Finnley Louis Connor, geboren op 17-08-2020 te Zwolle, volgt XXVI.
  2. Olivia Annewil, geboren op 19-03-2023 te Zwolle.

   

  XXVI. Finnley Louis Connor van Welie

  Geboren op 17-08-2020 te Zwolle.

   

   

  Laatst bijgewerkt op 10.03.2024 13:19 uur.

  Copyright © 2019 - G.L. van Welie
  Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verspreid en/of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
  Levende personen zijn in verband met hun privacy niet altijd vermeld. Waar mij wel gegevens bekend zijn van deze nazaten is dat aangegeven met (niet vermeld).
  Tussen haakjes is soms mijn bron vermeld: (adv) betekent dat mijn bron een familie(adv)ertentie is. Daar waar ik zelf gegevens heb gecheckt met de burgelijke stand (bs) of dtb boeken van de kerk: (d)oopboek, (t)rouwboek (b)egraafboek heb ik dat erbij vermeld.

  Heeft u aanvullingen of opmerkingen?

  home